XXII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

15-12-2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 15 grudnia 2020 r.w sprawie zwołania XXII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/145/2020 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Powiatu Łańcuckiego na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 11. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Łańcuckiego.
 12. Podsumowanie planu pracy Rady Powiatu za 2020 r.
 13. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN