XVIII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

03-07-2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 2 lipca 2020 r.w sprawie zwołania XVIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

zwołujęXVIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

na dzień 9 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie pamiątkowego symbolu „Zasłużony dla Powiatu Łańcuckiego”.
 4. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2019 na terenie powiatu łańcuckiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Nadzór Wodny w Łańcucie, Leżajsku, Rzeszowie i Przeworsku.
 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie za rok 2019.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie za rok 2019.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – Placówki Rodzinnej w Soninie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2020 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 16. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN