XV SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

05-02-2020

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 4 lutego 2020 r.w sprawie zwołania XV SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

 

zwołujęXV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

na dzień 12 lutego 2020 r. (środa) o godz. 1500 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, przy ul. Piłsudskiego 70/26.

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Łańcuckiego w 2019 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek do naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łańcuckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych za udział w pracach Rady Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/103/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. Rady Powiatu Łańcuckiego uchwała budżetowa na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 11. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 12. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN