XLVIII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

24-10-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 23 października 2023 r.w sprawie zwołania XLVIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)

zwołuję XLVIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Zarządu Powiatu Łańcuckiego o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łańcuckiego za rok szkolny 2022/2023, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczanie ich i przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa pomiędzy Powiatem Łańcuckim/Powiatowym Urzędem Pracy w Łańcucie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Priorytet 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczenia oraz sposobów kontroli.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024".
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN