XLIX SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

23-11-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 22 listopada 2023 r.w sprawie zwołania XLIX SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.)

zwołujęXLIX SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Zawołani po imieniu – historia Anieli Nizioł mieszkanki Łańcuta zamordowanej za pomoc Żydom w sierpniu 1942 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym wchodzącym w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr XLVIII/363/2023 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 13. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN