XII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

21-10-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 18 października 2019 r.w sprawie zwołania XII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

zwołujęXII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 28 października 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie listów gratulacyjnych dla uczniów szkół powiatowych w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łańcuckiego za rok szkolny 2018 / 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Łańcucie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie w Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące w Łańcucie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1 w Łańcucie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Łańcucie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 2 w Łańcucie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Łańcucie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie w pięcioletnie Technikum Nr 3 im. Jana Inglota w Łańcucie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Łańcucie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1 w Łańcucie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 2 w Łańcucie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 2 w Łańcucie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rozmiaru udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2019.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/7/2018 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2019 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łańcuckiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 r.
 26. Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 27. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 28. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 29. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 30. Sprawy różne.
 31. Zakończenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN