XI SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

03-10-2007

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
z dnia 24 września 2007 r.

w sprawie zwołania XI SESJI
RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.),

zwołuję

XI SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

która odbędzie się w dniu 4 października 2007 r. (czwartek) o godz. 1100  w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).


Porządek obrad obejmuje:


1.      Otwarcie sesji.
2.      Ustalenie porządku obrad.
3.      Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łańcucie.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/79/07 z dnia 21.08.2007 r. Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako części wkładu własnego na realizację projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla PCPR w Łańcucie.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2007.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności PCPR w Łańcucie za rok 2006 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007.
8.      Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łańcuckiego na rok 2007.
9.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za I półrocze 2007 r.
10. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
11. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łańcuckiego
Stanisław PANEK