Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie, kolejny w Powiecie Łańcuckim.

20-07-2006

Na początku uroczystości głos zabrał Pan Marek Kilian – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w  Rakszawie, który uroczyście przywitał gości oraz przybliżył historię działalności Ośrodka.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie Pani Elżbieta Wolska, która przedstawiła zebranym  główne cele  oraz zasady funkcjonowania ŚDS. 
W dalszej kolejności głos zabierali szanowni goście: Pan Wojewoda, Posłowie, Starosta Łańcucki oraz Pan Mirosław Przewoźnik, który dokonał krótkiej prezentacji na temat problemów społecznych w naszym województwie.
Dla zaproszonych gości uczestnicy ŚDS Rakszawa przedstawili  krótki program artystyczny, który wzruszył nie tylko widzów, ale  i samych uczestników,  dla których był to pierwszy publiczny występ. Program przygotowała i poprowadziła Pani Sylwia Burda  pracownik  kulturalno – oświatowy ŚDS w Rakszawie.
W dalszej części nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, oraz poczęstunek.
Po zakończeniu  części  oficjalnej odbyła się Dyskoteka, podczas której zarówno uczestnicy Domu,  jak i zaproszeni goście wspólnie  się bawili.

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rakszawie działa od 1 grudnia 2005 roku. Jest to już drugi tego typu Ośrodek działający na terenie Powiatu Łańcuckiego.
Dom liczy 25 uczestników z terenu Gmin : Rakszawa, Żołynia i Czarna.
Jest to Ośrodek dziennego pobytu. Celem ŚDS jest wspieranie jego uczestników w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz szeroko rozumiana rehabilitacja.
Jest to miejsce, w którym osoby niepełnosprawne mają możliwość codziennego kontaktu z innymi, wymiany doświadczeń  oraz rozwijania swoich zdolności artystycznych.

Kierownik ŚDS w Rakszawie
Marek Kilian