Rada udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego

21-06-2024

  W czwartek 20 czerwca 2024 r. Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła szereg uchwał realizując obszerny porządek obrad. Przeprowadzono debatę nad „Raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego za 2023”. Rada pozytywnie oceniła raport i udzieliła Zarządowi Powiatu Łańcuckiego jednogłośnie wotum zaufania za rok 2023. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił na sesji prezentację najważniejszych powiatowych inwestycji, z którą można zapoznać się na www.powiatlancut.pl . Szczegółowe informacje z sesji można znaleźć na http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/
  Skarbnik Powiatu Łańcuckiego Agata Sońska przedstawiła na sesji Rady sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2023, sprawozdanie finansowe za rok 2023, opinię RIO w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2023. Krzysztof Ozga Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa przedstawił informację o stanie mienia powiatowego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kamil Chmiel przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2023 i opinię RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium. Dokumenty te były podstawą do podjęcia przez Radę dwóch kolejnych uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2023 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2023. Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łańcuckiego. Rada przyjęła uchwały: w sprawie zatwierdzenia projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0038/23 pn. „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Łańcuckim” oraz wniesienia wkładu własnego oraz w sprawie zatwierdzenia projektu nr FEPK.07.13-IP.01-0023/23 pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZST” oraz wniesienia wkładu własnego. Będzie to znaczne wsparcie powiatowego szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego o łącznej wartość 3 334 417,74 zł. Wniosek w tej sprawie przygotował Józef Fajger Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych w Starostwie Łańcuckim. Rada rozpatrzyła dwie petycje: jedną dotyczącą kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1510R w miejscowości Rakszawa i drugą odnośnie budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1510R w miejscowości Wydrze. W związku z tym, że dwa dni wcześniej wszedł w życie Statut Powiatu Łańcuckiego, Rada ustaliła na nowo składy komisji stałych oraz powołała Zbigniewa Łozę na Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa zaś Zbigniewa Grada na Przewodniczącego Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego. Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łańcuckiego. Przyjęła skonsolidowany bilans Powiatu Łańcuckiego na 31 grudnia 2023 r. i zmiany w budżecie na 2024 r. oraz wieloletnią prognozę finansową. Na sesji sprawozdania z działalności za miniony rok składała też Joanna Dubiel-Sowa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, która przedstawiła punkt ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym. Podziękował w imieniu swoim i Zarządu Powiatu wszystkim pracownikom samorządowym za dobre wykonywanie swoich obowiązków. Podziękował Radzie Powiatu Łańcuckiego za wotum zaufania i absolutorium, za współpracę na rzecz rozwoju Powiatu Łańcuckiego.
opracował Robert Kochman