Rada udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego

15-06-2023

  W czwartek 15 czerwca 2023 r. na XLV sesji Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła szereg uchwał realizując obszerny porządek obrad. Przeprowadzono debatę nad „Raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego za 2022”. Radna pozytywnie oceniła raport i udzieliła Zarządowi Powiatu Łańcuckiego wotum zaufania za rok 2022. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił na sesji prezentację najważniejszych powiatowych inwestycji, z którą można zapoznać się na www.powiatlancut.pl . Szczegółowe informacje z sesji można znaleźć na http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/
  Skarbnik Powiatu Łańcuckiego Agata Sońska przedstawiła na sesji Rady sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2022, sprawozdanie finansowe za rok 2022, opinię RIO w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2022.
  Krzysztof Ozga Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Starostwa przedstawił informację o stanie mienia powiatowego. Podkreślił on iż w minionym roku na mienie Powiatu Łańcuckiego została przejęta nieruchomość o powierzchni 1,1197 ha, która jest zabudowana Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Panek przedstawił pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2022, a także opinię RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium. Dokumenty te były podstawą do podjęcia przez Radę dwóch kolejnych uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2022 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2022. Rada przyjęła też uchwały o zasadach gospodarowania mieniem Powiatu Łańcuckiego oraz program rozwoju Powiatu Łańcuckiego do 2030 r., który opracowali pracownicy Starostwa Łańcuckiego. Rada przyjęła też uchwały o skonsolidowanym bilansie Powiatu Łańcuckiego na 31 grudnia 2022 r., pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego, zmianach w budżecie powiatu w 2023 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej.
  Na sesji sprawozdania z działalności za miniony rok składała też Joanna Dubiel-Sowa Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, która przedstawiła też punkt ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Tadeusz Pasieczny Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa.
  Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym. Podziękował on w imieniu swoim oraz Zarządu Powiatu wszystkim pracownikom samorządowym za dobre wykonywanie swoich obowiązków, co pozwoliło uzyskać od Rady Powiatu Łańcuckiego wotum zaufania i absolutorium. Podziękował też Radzie za pracę na rzecz rozwoju Powiatu Łańcuckiego.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman