Rada udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego

10-06-2020

  We wtorek 9 czerwca 2020 r. na sesji w trybie zdalnym Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła szereg uchwał realizując obszerny porządek obrad. Nowymi elementami wprowadzonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym w szóstej kadencji są debata nad raportem o stanie powiatu oraz związana z tym ocena w postaci uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla organu wykonawczego. Radni pozytywnie ocenili obszerny dokument jakim jest „Raport o stanie Powiatu Łańcuckiego za 2019”. Po debacie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2019. Następnie zapoznali się z:
- sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu za rok 2019,
- sprawozdaniem finansowym za rok 2019,
- opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2019,
- informacją o stanie mienia powiatowego,
- opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2019,
- opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium.
  Po zrealizowaniu ww. punktów podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2019 r. Procedurę oceny i podsumowania minionego roku zakończyło jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2019.

  W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie: utworzenia Szkoły Branżowej II Stopnia w Łańcucie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie.
  Tak jak na każdej sesji w porządku obrad znalazły się uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu na rok 2020 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego, które przyjęto jednogłośnie.
  Na początku sesji roczne sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu łańcuckiego w roku 2019 przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie insp. Marek Mendoń.
 Pod koniec sprawozdanie Zarządu Powiatu Łańcuckiego z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przedstawił dr Robert Szajnar Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa.
  Na koniec Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym. Podziękował on w imieniu swoim oraz Zarządu Powiatu wszystkim pracownikom samorządowym za dobre wykonywanie swoich obowiązków, co pozwoliło uzyskać od Rady Powiatu Łańcuckiego wotum zaufania i absolutorium. Wcześniej bezpośrednio po głosowaniach podziękował Radzie Powiatu Łańcuckiego za podjęte uchwały w sprawie wotum zaufania oraz absolutorium.

  Z powodu przechodzących przez podkarpacie burz z wyładowaniami atmosferycznymi, na początku sesji miały miejsce drobne problemy ze zdalnym połączeniem się niektórych radnych, stąd lekkie opóźnienie.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman