Rada udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego

27-06-2019

  We wtorek 25 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła szereg uchwał realizując obszerny porządek obrad. Nowymi elementami wprowadzonymi przez ustawę o samorządzie powiatowym w szóstej kadencji są debata nad raportem o stanie powiatu oraz związana z tym ocena w postaci uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla organu wykonawczego. Radni pozytywnie ocenili obszerny dokument jakim jest „Raport o stanie Powiatu Łańcuckiego za 2018”, przeprowadzili godzinną debatę na ten temat oraz Rada udzieliła Zarządowi Powiatu Łańcuckiego wotum zaufania za rok 2018. Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił na sesji prezentację najważniejszych powiatowych inwestycji, z którą można zapoznać się na www.powiatlancut.pl . Więcej informacji z tzw. sesji absolutoryjnej można znaleźć na powiatowej stronie internetowej BIP.

  Rada Powiatu Łańcuckiego zapoznała się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018, sprawozdaniem finansowym za rok 2018, opinią RIO w Rzeszowie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2018, informacją o stanie mienia powiatowego, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2018, a także opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium. Dokumenty te były podstawą do podjęcia przez Radę dwóch kolejnych uchwał: w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2018 r. oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2018.

  W kolejnym punkcie sesji Zbigniew Grad - Przewodniczący Komisji ds. Opracowania Zmian Statutu Powiatu Łańcuckiego przedstawił Radzie Powiatu przygotowany projekt uchwały nowelizującej Statut, który po dyskusji został przyjęty w całości bez poprawek.

Powiat Łańcucki rozwija współpracę z Firmą EME Aero Sp. z o.o.

  Rada wyraziła zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Upoważniła Zarząd Powiatu Łańcuckiego do podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz zabezpieczyła wkład własny w kwocie 169 tys. 881 zł 71 gr., który zostanie wniesiony w ramach kosztów pośrednich. Projekt o wartości 1 mln 698 tys. 816 zł 99 gr. będzie realizowany w partnerstwie: z Firmą EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce oraz Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego - jednostką pozawydziałową Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Jasionce. Celem głównym projektu to poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie i Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie, gdzie już od 1 września 2019 r. będą kształcić się uczniowie na nowym kierunku technik mechanik lotniczy. Projekt ma pozwolić dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów w terminie do 30 września 2022 r., czyli okresu jego realizacji. W ramach projektu przewidziane zostały następujące formy wsparcia jak staże zawodowe dla 70 uczniów. Będą też realizowane kursy doskonalące, pozwalające zdobyć uprawnienia na wózki widłowe dla 25 uczniów i spawacza też 25 dla uczniów. W ramach kursu rysunku technicznego będzie się uczyć 70 uczniów oraz 45 w zakresie kursu elektrycznego SEP. Będą też zajęcia z zakresu kompetencji społecznych dla 70 uczniów. Przewidziane są też formy wsparcia takie jak staże zawodowe dla 13 nauczycieli, kursy z zakresu: języka angielskiego branżowego dla 8 nauczycieli oraz studia podyplomowe dla 5 nauczycieli. Ponadto, dla placówek oświatowych objętych wsparciem w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie na łączną kwotę 784 tys. 185 zł. Warto podkreślić, że Zarząd Powiatu Łańcuckiego na ten cel pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 mln 528 tys. 935 zł 29 gr.

Samorządowa Karta Praw Rodzin uchwalona

  Rada Powiatu Łańcuckiego przyjęła Samorządową Kartę Praw Rodzin, jako wyraz ochrony wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochrony rodziny i rodzicielstwa, prawa do ochrony życia rodzinnego, prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją. Rodzina jako podstawowa wspólnota obywateli i komórka społeczna ma prawo do ochrony jej przed wpływami ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa. W art. 18 Konstytucji RP zostało zapisane prawo do ochrony i opieki. Zasada pomocniczości w odniesieniu do rodziny jest również skonkretyzowana w art. 47, gwarantującym prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego oraz art. 48 ust. 1, gwarantującym rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Na straży prawidłowości przebiegu wychowania dziecka zgodnie z art. 72 ust. 1 Konstytucji może stanąć każdy, żądając od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją.

  Powiat Łańcucki dołączył do grona polskich samorządów, które już przyjęły Kartę. Współautorami Karty są rodzicielskie i prorodzinne organizacje społeczne reprezentujące szeroką koalicję społeczną działającą na rzecz konstytucyjnych praw rodziny – Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Ruch 4 Marca, CitizenGo Polska, Fundacja Mamy i Taty, Konfederacja Kobiet RP, Instytut Ona i On, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom” w Gdańsku, Stowarzyszenie „Dar Życia”, Stowarzyszenie Pedagogów „Natan”, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci.

Powiat przejmuje szkoły medyczne w Łańcucie

  Rada podjęła uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie. W kolejnej uchwale Rada podjęła decyzję o włączeniu Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie do Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Konsekwencją wcześniej przyjętych uchwał było wyrażenie zgody przez Radę na przyjęcie darowizny nieruchomości, które służą realizacji zadań edukacji młodzieży. Szkoły medyczne zlokalizowane są w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. W wyniku reformy oświaty z 1998 r. zostały one przekazane przez Kuratorium Oświaty do prowadzenia przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Z tą decyzją wiązało się oddanie jednej czwartej nieruchomości Szkoły w częściach nie wydzielonych. Przez ponad 20 lat istniała taka sytuacja, że było dwa organy prowadzące, dwóch dyrektorów, dwie szkoły pod jednym adresem ul. Grunwaldzka 11 w Łańcucie. Dzięki pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpadzkiego od 1 września 2019 r. Powiat Łańcucki będzie organem prowadzącym obie te szkoły na zasadach zawartych w porozumieniu. Województwo Podkarpackie oprócz nieruchomości i ruchomości przekaże Powiatowi pomoc finansową z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Szkół w okresie od 1 września do dnia 31 grudnia 2019 r. w wysokości 250 000 zł. Sejmik Województwa Podkarpackiego podejmie w tej sprawie odrębną uchwałę w sprawie dotacji.

Wsparcie edukacji dzieci i młodzieży

  Na sesji przyjęto też uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łańcuckiego od dnia 1 września 2019 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki a także uchwałę określającą Regulamin Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. Celem programu jest motywowanie uczniów do podnoszenia wiedzy oraz aspiracji edukacyjnych, zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w konkursach i olimpiadach, zwiększenie szansy uczniów na kontynuowanie nauki na studiach wyższych, promocja osiągnięć naukowych, artystycznych uczniów, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc materialną sprzyjającą kontynuowaniu nauki w szkołach ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki oraz wspieranie edukacji uczniów poprzez ułatwienie skorzystania z oferty oświatowej szkół, poprzez zmniejszanie kosztów dojazdu. Program obejmuje uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki. Jako formę realizacji programu w zakresie wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ustanawia się „Stypendium Powiatu Łańcuckiego’’ oraz „Nagrodę Edukacyjną Powiatu Łańcuckiego”. Jako formę wyrównywania szans edukacyjnych przyjmuje się częściową refundację kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazd do szkół uczniów klas pierwszych i drugich.

***

  Pod koniec sesji Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2018 r., a także uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019 wraz z uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.

tekst Robert Kochman