Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

25-03-2021

Wojewoda Podkarpacki informuje, że projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych,

jest od 1 października 2020 r. realizowany jest przez:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie – Lider
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
  • Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi – partnerzy.

To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

W tym celu należy odwiedzić stronę: http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnić ankietę lub zostawić swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajduje się również więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Poniżej informacja do pobrania.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie