Program wspierania młodzieży uzdolnionej

29-06-2020

Sejmik Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 r. przyjął Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”.

Program, finansowany w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, skierowany jest do:

1. uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego

2. uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,

3. szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

O nagrodę pieniężną może ubiegać się również absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał świadectwo dojrzałości oraz który spełnił warunki określone w Uchwale Nr XXIII/381/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 maja 2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej ,,Nie zgubić talentu”.

Wzory wniosków do pobrania dostępne będą po 7 lipca br.

Termin składania wniosków do dnia 31 lipca 2020 r.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się kontaktować pod nr tel. 17 743 31 85 lub mailowo:

 

Szczegółowe warunki wspierania młodzieży uzdolnionej ,,Nie zgubić talentu” dostępne są na stronie internetowej: http://edukacja.wrotapodkarpackie.pl/