Powiatowa oświata 2007

15-02-2008

   Połowę budżetu Powiatu Łańcuckiego stanowią wydatki związane z realizacją zadań szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Subwencja oświatowa wystarcza na pokrycie płac nauczycieli i pochodnych oraz na część wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wykorzystywanych na cele edukacyjne. Na konieczne remonty środki finansowe muszą wygospodarować dyrektorzy szkół poprzez odpowiednie zarządzanie powierzonym majątkiem. Na realizację dodatkowych zadań trzeba poszukiwać środków do powiatowego budżetu. Aby pozyskać pieniądze zewnętrzne należy liczyć się z wydatkowaniem środków własnych na współfinansowanie projektu. Sukcesem ekonomicznym jest już to, gdy budżet się bilansuje i nie trzeba zaciągać kredytów komercyjnych np. na podwyżki płac dla nauczycieli czy bieżące utrzymanie. Miniony rok pod tym względem w powiatowej oświacie należał do udanych. Pojawiły się też możliwości pozyskania dużych środków inwestycyjnych.

Kształcenie zawodowe

   W ostatnich dwóch latach zmieniało się stopniowo podejście Ministerstwa Edukacji do ponadgimnazjalnego szkolnictwa zawodowego. Po raz pierwszy od wielu lat są szanse jego doinwestowania. Będą pieniądze na modernizację i nowoczesne wyposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej. W Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 została zapisana kwota 5 mln 666 tys. 666 zł. Powiat Łańcucki zabezpieczył na ten cel 1 mln zł, jako część wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”. Mamy nadzieję, że już w latach 2008-2009 zostaną przeprowadzone zaplanowane roboty modernizujące dawne warsztaty szkolne i zostaną utworzone nowe pracownie do kształcenia zawodowego w CKPiEZ w Łańcucie.
   Dla utworzonego od 1 września 2007 r. Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie w minionym roku udało się pozyskać dofinansowanie na zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu w szkole lub placówce rolniczej. Ponad 47 tys. zł wydatkowano na sprzęt rolniczo – ogrodniczy, a za 49 tys. zł zakupiono nowy samochód osobowy marki Pegueot, do nauki jazdy. Dla Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej za 75 tys. zł zakupiono zestaw do prowadzenia zajęć gastronomicznych i cateringu w ramach praktycznej nauki zawodu technika hotelarstwa, technika żywienia i gospodarstwa domowego.

Zwiększona subwencja oświatowa

   Starania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie o zwiększenie części powiatowej, oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 proc. rezerwy budżetu państwa przyniosły w 2007 r. pozytywny skutek. Udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe:
1) 48 tys. 400 zł - na dofinansowanie remontów bieżących w szkołach,
2) dwa razy po 15 tys. zł - na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych oraz wyposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie i Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie,
3) 8 tys. 801 zł - na odprawy dla zwalnianych nauczycieli (wnioskowano o 125 tys. zł),
4) 3 tys. zł - na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie.
   Łącznie z tym, co udało się dodatkowo pozyskać, subwencja oświatowa wyniosła 16 mln 63 tys. 127 zł.
Brakuje środków finansowych w subwencji oświatowej, które należałoby zainwestować w remonty budynków. Przed kilkoma laty z mocy prawa samorząd powiatu łańcuckiego przejął od Kuratorium Oświaty i Ministerstwa Rolnictwa szkoły w nieremontowanych od lat obiektach. Wszystkie budynki powiatowych szkół ponadgimnazjalnych liczą po kilkadziesiąt lat, budownictwo wykonane w starej technologii (zabytkowe budynki I LO i II LO mają po około 100 lat) wymagają ciągłych remontów. Na początek roku 2007 przypadło zakończenie robót termomodernizacyjnych w I LO i ZST. W ciągu ubiegłego roku wymienione zostały okna i drzwi w zabytkowej części budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka przy ul. Grunwaldzkiej w Łańcucie na kwotę ponad 160 tys. zł. Również w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Armii Krajowej, w budynku pamiętającym czasy hr Romana Potockiego w tzw. „Akademii” wymieniono zniszczony parkiet i wyremontowano sanitariaty. W tej szkole przeprowadzono także remont siłowni. Przed budynkiem Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Podzwierzyniec 41 położono nowy chodnik. Potrzeby są o wiele większe. Każdego roku, systematycznie, wykonywane są konieczne remonty, na które stać powiat.

Stypendia dla uczniów

   Miniony rok był kolejnym rokiem realizowania programu stypendialnego z którego skorzystało 1273 uczniów z naszych szkół średnich, kończących się maturą. „Pomoc stypendialna dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z powiatu łańcuckiego” wyniosła 672 tys. 738 zł w wypłaconej w pierwszym kwartale 2007 r. ze środków ZPORR drugiej transzy stypendium. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji przekazało 14,4 tys. zł na stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Praca pozalekcyjna i pozaszkolna

  Dobrze postrzegana jest przez lokalne środowisko praca nauczycieli z Powiatowego Zespołu Ognisk Pracy Pozaszkolnej, którzy poprzez prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozaszkolnych efektywnie zagospodarowują wolny czas dzieci i młodzieży uczestniczącej m.in. w zajęciach muzycznych, tanecznych, plastycznych, rekreacyjnych i sportowych. Praca ta przynosi sukcesy. Wystarczy przypomnieć potrójne zwycięstwo Grzegorza Bieleckiego w Mistrzostwach Polski juniorów i wysokie lokaty pozostałych zawodników w dość mało znanej dyscyplinie, jaką jest wyciskanie sztangi leżąc. Czy sukcesy zespołu tanecznego „Gracja”, który reprezentując Polskę na zawodach rangi międzynarodowej w Niemczech zdobył wysokie siódme miejsce. Właśnie na realizację zadań związanych ze wspieraniem programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych, realizowanych przez naszą placówkę wychowania pozaszkolnego, udało się pozyskać z programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” kwotę 28 tys. 260 zł z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W ramach prowadzonych zajęć warsztatowych muzycznych i tanecznych, wzięło udział 200 dzieci i młodzieży z terenu powiatu łańcuckiego. Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup strojów ludowych, butów dla tancerzy, elementów dekoracji, pokrycie kosztów transportu. Nauczyciele wnieśli swój wkład w formie wolontariatu. Nie bez znaczenia była możliwość doposażenia placówki w niezbędny sprzęt, umożliwiający realizację programu, m.in. urządzenie do sterowania efektów dźwiękowych do instrumentów strunowych, instrumenty muzyczne, mikrofony. Doposażenie PZOPP w Łańcucie pozwoli też w przyszłości organizować kolejne przedsięwzięcia służące lokalnemu środowisku, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży.
   Z programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” ponad 5,5 tys. zł pozyskano dodatkowo na działalność punktów konsultacyjnych organizowanych przez Poradnię Psychologiczną Pedagogiczną w Łańcucie, co ma poprawić bezpieczeństwo w powiatowych szkołach i placówkach. Na inny realizowany od ubiegłego roku program opieki i terapii nad uczniami z niepłynnością mowy pozyskano dotację 3,5 tys. zł.

Monitoring w szkołach

 Kilka z powiatowych szkół, w ramach działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów, otrzymało 21,6 tys. zł na modernizację lub rozszerzenie istniejących urządzeń monitoringu wizyjnego. A także otrzymały 19,3 tys. zł na zakup nowych instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem.
Niestety, nie wszystko się udało. Tylko 2 tys. zł zamiast wnioskowanych 9 tys. zł przyznało Podkarpackie Kuratorium Oświaty i to tylko dla jednej powiatowej szkoły - Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie, jako dofinansowanie do Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży pn. „Pływać każdy może”. Z tego powodu z dotowanych zajęć na basenie skorzysta niewiele młodzieży.

Nowi dyrektorzy

   W minionym roku Zarząd Powiatu Łańcuckiego powołał sześciu nowych dyrektorów placówek oświatowych, którzy zostali wyłonieni w wyniku konkursów. Koniec pięcioletniej kadencji oraz decyzja o przejściu na emeryturę to przyczyna odejścia ze stanowiska wieloletnich dyrektorów w czterech przypadkach, w jednym przypadku dyrektor szkoły objął inną funkcję publiczną, powstała też jedna nowa placówka - Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie. Nowi dyrektorzy otrzymali kredyt zaufania. Teraz od ich zaangażowania, kreatywności i umiejętnego kierowania pracą nauczycieli będzie zależał w następnych latach poziom kształcenia i atrakcyjność powiatowej oferty edukacyjnej. Zorganizowane w poprzednich latach dwie edycje Powiatowych Targów Edukacyjnych spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży gimnazjalnej. Miejmy nadzieję, że poziom zostanie utrzymany.

Ogólnopolska olimpiada w I LO

   Po raz pierwszy w historii Łańcuta powiatowa szkoła była gospodarzem ogólnopolskiego finału XXXIII Olimpiady Geograficznej i XVI Olimpiady Nautologicznej, w której wzięło udział 113 olimpijczyków z całego kraju. Ważnym wydarzeniem minionego 2007 roku były też zorganizowane z dużym rozmachem obchody stulecia I LO. Absolwenci szkoły, na co dzień pracujący w różnych miastach, a nawet różnych krajach, pełniący odpowiedzialne funkcje i realizujący ważne zadania, mieli okazję spotkać się po latach i powspominać. Wysoki poziom kształcenia to ogromna szansa na doskonały rozwój młodych talentów i budowanie intelektualnego ośrodka przyszłych kadr naukowców i wysokiej klasy specjalistów. Spotkanie po latach zintegrowało lokalne środowisko, co będzie miało bardzo pozytywny wpływ na realizację różnorakich przedsięwzięć, nie tylko w obszarze edukacji.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman, "Gazeta Łańcucka" luty 2008 r. Nr 2/152