Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”

13-09-2018

Uczniowie, uczennice i nauczyciele

szkół ponadgimnazjalnych

Powiatu Łańcuckiego

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 17 września 2018 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Wartość projektu: 998 847,04 zł, w tym:

wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 849 019,98 zł

Okres realizacji projektu: 3.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 2 liceach ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego w okresie do 30.06.2020 r. w celu wzrostu kompetencji (kluczowych) min. 430 uczniów/uczennic i min. 68 nauczycieli.

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

 • 2 publiczne szkoły ogólnokształcące: I Liceum Ogólnokształcące im.
  H. Sienkiewicza w Łańcucie, II Liceum Ogólnokształcące wchodzące
  w skład  Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
 • uczniowie/uczennice w/w szkół ogólnokształcących,
 • nauczyciele kształcenia ogólnokształcącego.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego – I LO, II LO,
 • kółka zainteresowań z matematyki -  I LO, II LO, języka angielskiego -
  I LO, II LO, biologii -  I LO, II LO, fizyki - I LO, II LO, chemii - I LO, II LO, informatyki - I LO, szachowe - II LO,
 • warsztaty z zakresu: symulacji biznesowych - I LO, umiejętności uczenia się - I LO, II LO, technik autoprezentacji – II LO.

Przewidziane formy wsparcia dla nauczycieli:

 • szkolenia/kursy z zakresu: E - nauczyciel (kompetencje cyfrowe) - I LO, II LO, metod eksperymentu - I LO, II LO, technik aktywnego uczenia się - I LO, neurodydaktyki - I LO, mediacji szkolnych - I LO, ARCIGIS Desktop - I LO, autoprezentacji - II LO, GeoGebry - II LO, MOODLLA – II LO.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzona w Biurze projektu, w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 7.00 - 15.00, tel. 17 225-69-99, e-mail w terminie: 17.09.2018 r. –  28.09.2018 r.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz  złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaka forma wsparcia będzie realizowana w danym roku szkolnym oraz w jakich terminach będzie prowadzono rekrutacja, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania poniżej). 

 

Udział w projekcie jest bezpłatny