Powiat Łańcucki zaprasza do udziału w II edycji projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”

12-09-2019

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Powiat Łańcucki z dniem 16 września 2019 r. rozpocznie nabór uczestników/uczestniczek  II edycji projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Wartość projektu: 998 847,04 zł, w tym wysokość wkładu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny): 849 019,98 zł

Okres realizacji projektu: 3.09.2018 r. – 30.06.2020 r.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia ogólnego w 2 liceach ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego w okresie do 30.06.2020 r. w celu wzrostu kompetencji (kluczowych) min. 430 uczniów/uczennic i min. 68 nauczycieli.

Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

  • 2 publiczne szkoły ogólnokształcące: I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład  Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
  • uczniowie/uczennice w/w szkół ogólnokształcących,
  • nauczyciele kształcenia ogólnokształcącego.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów/uczennic roku szkolnym 2019/2020:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego – I LO, II LO,
  • kółka zainteresowań z matematyki -  I LO, II LO, języka angielskiego - I LO, II LO, biologii -  I LO, II LO, fizyki - I LO, II LO, chemii - I LO, II LO, informatyki - I LO, szachowe - II LO,
  • warsztaty z zakresu: symulacji biznesowych - I LO, umiejętności uczenia się - I LO, II LO, technik autoprezentacji – II LO.

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzona w terminie: 16.09.2019 r. –  27.09.2019 r., w biurze projektu, tj. w  I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2, w godz. 700 - 1500, tel. 17 225-69-99, e-mail 

Jeśli jesteś zainteresowany/-a uczestnictwem w projekcie, zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania poniżej).

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika/uczestniczki do projektu jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie.

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności osoby z niepełnosprawnością.

Udział w projekcie jest bezpłatny