Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w Powiecie Łańcuckim. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Łańcut.

13-09-2018

  W ramach zadań z zakresu administracji rządowej starostowie mają obowiązek budowy i utrzymywania Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN), które należą do najbardziej istotnych zadań samorządów. Zintegrowanie różnych systemów teleinformatycznych baz danych, za pomocą których prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków (EGiB) z systemem ZSIN należy do kluczowych elementów, ponieważ to przede wszystkim lokalne systemy służące obecnie do prowadzenia baz danych EGiB w docelowym zamierzeniu będą dostarczały informacji zasilających centralne repozytorium kopii zasobów danych ewidencji gruntów i budynków. Założeniem jest, aby te systemy współpracowały ze ZSIN przekazując na bieżąco informacje o wszystkich zmianach danych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwi to udostępnianie wszystkim organom administracji publicznej zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków, które są niezbędne do realizacji przez te organy ich ustawowych zadań publicznych. Pozwoli to przeprowadzać analizy przestrzenne obejmujące obszary większe niż jeden powiat. Dzięki ZSIN zostanie usprawniona komunikacja pomiędzy rejestrami publicznymi w kontekście zachowania spójności przetwarzanych w tych rejestrach danych o nieruchomościach zawartych np. w księgach wieczystych, PESEL, TERYT, REGON, PAŃSTWOWY REJESTR GRANIC itp.

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w Powiecie Łańcuckim

  Na terenie powiatu łańcuckiego obecnie wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) wraz z utworzeniem bazy BDOT-500 i GESUT w gminie Łańcut. Modernizacja EGiB wykonywana jest w celu doprowadzenia do zgodności zobowiązującymi przepisami prawa istniejących stanów faktycznych, uzgodnienia danych zawartych w operatach ewidencji gruntów i budynków oraz lokali.
  Informacja jest wywieszana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie, siedzibach urzędów gmin oraz sołectw. Firma przystępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wyłaniana jest zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych. Wykonawca po dokonaniu zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łańcucie przystępuje do analizy materiałów przekazanych przez zamawiającego i sporządzenia map wywiadu terenowego w celu porównania bazy ewidencji gruntów przekazanej przez zamawiającego z terenem i zaznaczeniem zmian oraz dokonanie pomiaru. Kolejnym krokiem modernizacji ewidencji gruntów i budynków jest planowane dokonanie ustalenia granic w terenach zabudowanych. Polega to na zawiadomieniu właścicieli działek zabudowanych wraz z właścicielami działek sąsiednich do stawienia się na gruncie, na określony dzień i godzinę w celu ustalenia przebiegu granic ich nieruchomości. Podczas tej procedury właściciele wskazują zgodny przebieg granicy i w obecności geodety podpisują protokół ustalenia granic.
  Po dokonaniu pomiarów wykonawca opracowuje projekt operatu opisowo-kartograficznego, który podlega wyłożeniu do wglądu dla osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 na okres 15 dni roboczych. Starosta podaje do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego. Informacja ta jest wywieszana także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i właściwego urzędu gminy, na co najmniej 14 dni przed terminem wyłożenia oraz ogłoszenia jej w prasie o zasięgu krajowym. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do projektu. Jest to bardzo ważny moment, który większość właścicieli nieruchomości lekceważy nie zdając sobie sprawy, że dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są, np. podstawą do naliczania przyszłych zobowiązań publiczno-prawnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny czy podatek leśny.
  Geodeta Powiatowy, posiadający uprawnienia do rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych stosownie do przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, został upoważniony przez Starostę Łańcuckiego do rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłaszanych do projektu przez strony w toku postępowania administracyjnego. Czynności te są przeprowadzane przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego. Następnie Geodeta Powiatowy informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia jego uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie terminu 15 dni roboczych, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków oraz podlegają ujawnieniu w bazie danych EGiB. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na powiatowej stronie internetowej http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/ w zakładce Ogłoszenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
  Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji na którą przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Po zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starosta przekazuje dokumenty do Sądu Rejonowego w Łańcucie Wydział V Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia w księgach wieczystych ewentualnych zmian w powierzchni gruntów, powstałych w wyniku przeprowadzonych pomiarów granic. Uaktualnione dane z EGiB zostaną przekazane również do właściwych urzędów gmin na terenie powiatu łańcuckiego, a także dla samorządu Województwa Podkarpackiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w celu realizacji przez nich zadań publiczno-prawnych.
  Uruchomienie ww. baz danych będzie dostosowaniem do obowiązujących przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych.
Bogdan Drożdż - Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
w Starostwie Powiatowym w Łańcucie