Oświadczenie Starosty Łańcuckiego

04-01-2019

Oświadczenie Starosty Łańcuckiego

W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Andrzeja Barnata – radnego Miasta Łańcuta VII Kadencji na III sesji Miasta Łańcuta odbytej 18 grudnia 2018 r. dotyczącej tematyki związanej z dzikami oświadczam, że pismo Pana Burmistrza skierowane do Starosty Łańcuckiego z dnia 27.11.2018 r. (data wpływu 28.11.2018 r.) dotyczyło zwiększonej populacji dzików na terenach zabudowanych części miasta Łańcuta (okolice ulic Kąty, Polna, Kraszewskiego, 29 Listopada, Grabskiego, Podwisłocze) oraz wydania decyzji o odstrzale redukcyjnym tych zwierząt. W odpowiedzi pismem z dnia 06.12.2018 r. w oparciu o prawo łowieckie  przedstawiłem jakie warunki muszą być spełnione do wydania takiej decyzji. Do w/w pisma dołączony został wzór wniosku. Nadmieniam, że do pisma Pana Burmistrza nie załączono żadnej dokumentacji potwierdzającej wyrządzone szkody przez dziki, jak również zdjęć z miejsca szkód.

W swoim piśmie wymieniłem również jakie informacje powinny się znaleźć na wniosku skierowanym do tut. urzędu na przeprowadzenie odstrzału dzikiej zwierzyny. Jedną z przesłanek do wydania takiej decyzji mogą być protokoły ze zdarzeń drogowych spowodowanych przez dziki (jeśli takie faktycznie miały miejsce). Nie jest to warunek konieczny, tylko przykładowa argumentacja do wydania decyzji na odstrzał redukcyjny.

Ponadto wydanie decyzji zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie poprzedzone jest porozumieniem z Polskim Związkiem Łowieckim. Starosta przesyła do PZŁ wniosek wraz z pełną argumentacją przemawiającą za wydaniem takiej decyzji. PZŁ po zapoznaniu się  z dokumentacją dokonuje jej weryfikacji poprzez oględziny miejsc zdarzeń wydając opinię, czy jest możliwość przeprowadzenia odstrzału na wnioskowanym terenie.

Aby wszcząć postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji na odstrzał redukcyjny dzików konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Do dnia 03.01.2019 r. nie został przedłożony taki wniosek, w związku z czym nie jest również możliwe prowadzenie postępowania w tym zakresie.

/-/Starosta Łańcucki

Adam Krzysztoń

Pliki do pobrania