Oferta edukacyjna Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego na rok szkolny 2006/2007

14-03-2006

Zespół Szkół Tekstylno – Gospodarczych im. Bolesława Żardeckiego w RAKSZAWIE:
37-111 Rakszawa 325
Dyrektor szkoły: mgr Andrzej Bardjan
Tel.: (0-17) 226 15 22

a) Technikum
– technik organizacji usług gastronomicznych / technik hotelarstwa
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
– kucharz małej gastronomii

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w WYSOKIEJ:
Wysoka 49
Dyrektor szkoły: mgr inż. Alfred Kuśta
Tel./Fax: (0-17) 225 32 11 Tel.: (0-17) 225 46 13

a) Technikum
– technik żywienia i gospodarstwa domowego
– technik hotelarstwa
b) Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna
- technik rachunkowości
- technik prac biurowych


I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie
 ul. Mickiewicza 3, 37- 100 Łańcut
Dyrektor szkoły: mgr Robert Szura
Tel.: (0-17) 225 29 61 Fax: (0-17) 22 29 61

Proponowane rozszerzenia przedmiotów to: (do wyboru przez ucznia):
• Matematyka – Informatyka
• Matematyka – Fizyka
• Matematyka – Geografia
• Biologia – Chemia
• Język angielski – drugi język obcy (do wyboru: niemiecki, francuski, rosyjski)
• Język angielski – Geografia
• Język polski - Historia -WOS

Zespół Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie
ul. Grunwaldzka 11, 37- 100 Łańcut
Dyrektor szkoły: mgr Karol Pelc
Tel.: (0-17) 225 36 74 Fax:(0-17) 225 28 26

II Liceum Ogólnokształcące
klasa matematyczna I
matematyka i do wyboru: geografia lub informatyka;
klasa matematyczna II
matematyka i do wyboru:  informatyka lub fizyka;
klasa biologiczna
biologia i do wyboru: chemia lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie;
klasa humanistyczna I
historia i do wyboru: geografia lub wiedza o społeczeństwie;
klasa humanistyczna II
język polski (z elementami warsztatu dziennikarskiego) i historia;
klasa językowa
język angielski i geografia.

I Liceum Profilowane
zarządzanie informacją / kształtowanie środowiska

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – stacjonarne

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie
ul. Podzwierzyniec 41, 37- 100 Łańcut
Dyrektor szkoły: mgr inż. Stanisław Gwizdak
Tel.: (0-17) 225 25 82 Fax: (0-17) 225 01 63

Liceum Ogólnokształcące
a) klasa o profilu wojskowym
Technikum
- technik mechanik
- technik elektronik
- technik mechatronik
- technik informatyk
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- elektromechanik / mechanik pojazdów samochodowych
Szkoła Policealna:
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik informatyk
Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika
 w Łańcucie

 ul. Farna 10, 37-100 Łańcut
Dyrektor szkoły: mgr inż. Danuta Boratyn
Tel.: (0-17) 225 40 80 Fax: (0-17) 225 21 74

Liceum Profilowane
Profil ekonomiczno – administracyjny

a) Technikum
- technik ekonomista
- technik handlowiec
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 - klasa wielozawodowa
c) Szkoła Policealna
 - technik ekonomista/technik handlowiec
 - technik obsługi turystycznej

Zespół Szkół Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łańcucie
ul. Armii Krajowej 51, 37- 100 Łańcut
Dyrektor szkoły: mgr inż. Marek Miezin
Tel.: (0-17) 225 25 86 Fax: (0-17) 225 03 55
e-mail:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna,
 Zapewnia specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i młodzieży do 19 lat z powiatu łańcuckiego oraz wsparcie i doradztwo w ich sprawie rodzicom i nauczycielom.
ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut
Poradnia pracuje w godzinach od godz. od 7.00 do 15.00
Dyrektor: mgr Krystyna Panek
Tel. (0-17) 225 33 07
e-mail:

Powiatowy Zespół Ognisk Pracy Pozaszkolnej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26, 37-100 Łańcut
Zapewnia uczniom w czasie wolnym od nauki rozwijanie zainteresowań muzycznych, tanecznych plastycznych i sportowych w formie zajęć pozalekcyjnych pod fachową opieką wykwalifikowanych instruktorów.
Dyrektor: mgr Anna Sokołowska
Tel.: (0-17) 225 30 61

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łańcuckiego odbywa się na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)
2. Decyzji Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 15 lutego 2006 r. WNPU.421-2/06 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych.
3. Uchwały nr 805/2006 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 1 lutego 2006 w sprawie  ustalenia zasad naboru w roku szkolnym 2006/07 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.

Zgodnie z decyzją Podkarpackiego Kuratora Oświaty terminy składania dokumentów są następujące:
1. Terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum :

-  licea ogólnokształcące
-  licea profilowane
-  technika
-  zasadnicze szkoły zawodowe
-  trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy **.


1. od 19 kwietnia
do 31 maja 2006 r.   
Składanie podań * do wybranych szkół.


2. do 14 czerwca 2006 r. 
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów
w szkołach ponadgimnazjalnych posiadających wolne miejsca po dniu 31 maja 2006 r.( termin składania podań przedłuża dyrektor szkoły).

3. od 24 kwietnia
do 26 maja 2006 r. 
Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia.

4. 
od 23 do 27 czerwca 2006 r. do godz. 15.00  
Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń                o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

5. 28 czerwca 2006 r.              godz. 13.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.
6. od 29 czerwca
do 3 lipca 2006 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
7.  
do 30 czerwca 2006 r.
 
Rozpatrywanie przez dyrektorów szkół odwołań od wyników rekrutacji.

8. 4 lipca 2006 r. Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.
8. do 6 lipca 2006 r. Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o  wynikach egzaminu gimnazjalnego przez szkoły posiadające wolne miejsca.
9. 7 lipca 2006 r. do godz. 13.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie (do 4 lipca 2006 r.) nie dokonały pełnego naboru.

10. 
do 30 sierpnia 2006 r. Prowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej w szkołach posiadających  wolne miejsca.

 * - zgodnie z § 9 ust. 1 kandydat w trakcie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej
      może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół.

** - typ szkoły dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
      lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których
      ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego
      przysposobienie do pracy.


3.  Terminy rekrutacji do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego                 
     i technikum uzupełniającego dla młodzieży na podbudowie zasadniczej    
     szkoły zawodowej.

1. od 29 maja 
do 23 czerwca  2006 r.  Składanie podań i innych  dokumentów przez kandydatów do wybranych szkół (składanie świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej).
2. od 26 czerwca
do 6 lipca 2006 r.  Przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych
(zgodnie z decyzją szkoły).
3. do 7 lipca 2006 r.
 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły (na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno - kwalifikacyjnej).

4.30 sierpnia 2006 r. Zakończenie rekrutacji do uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego dla młodzieży.
4. Terminy rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży.
1. 
do 24 sierpnia 2006 r.

 
Składanie, przez kandydatów, podań  i innych  dokumentów oraz świadectw ukończenia szkoły średniej, do wybranych szkół policealnych.

2. od 25 sierpnia
do 29 sierpnia 2006 r. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w szkołach policealnych
(zgodnie z decyzją szkoły).
3. 
do 30 sierpnia 2006 r.
do godz. 15.00
 
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły
listy przyjętych do szkoły
(na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej).


5. Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych *** :
-  szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych na podbudowie gimnazjum
-  uzupełniających liceów ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie
   zasadniczej szkoły zawodowej 

-  techników uzupełniających dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły   
   zawodowej

- szkół policealnych dla dorosłych.

1.do 24 sierpnia 2006 r.
 
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do szkół dla dorosłych.

2.od 25 sierpnia
do 29 sierpnia 2006 r.
Prowadzenie rekrutacji
Przeprowadzenie egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych (zgodnie z decyzją szkoły).


3.30 sierpnia 2006 r.
 Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów przyjętych do szkoły (na podstawie ustaleń komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej).

    *** - rekrutację w szkołach dla dorosłych prowadzi się zgodnie z §  20 ww. 
           rozporządzenia. W szkołach dorosłych na podbudowie gimnazjum - jak
           w szkołach młodzieżowych.