Lokalna Grupa Dzialania-Ziemia Łańcucka

01-02-2008

Stowarzyszenie działajac na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie gmin, z których pochodzą czlonkowie, uwzglednia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych i przedsiebiorczości, a wszczególności celem jego działania jest:
1.opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
2.podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR
3.upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach zwiazanych z aktywizacja ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD
4.propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym obszarów programów pomocowych
5.promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD
6.udzielania wsparcia mieszkańcom obszarów objętych LSR w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Ziemia Łańcucka będzie przyjmować i wybierać do realizacji wnioski opracowywane przez mieszkańców w ramach PROW 2007-2013.