LI Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Transmisja online

23-02-2024

23 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro) odbędzie się LI Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego.

Transmisja online tutaj

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Stan sanitarny Powiatu Łańcuckiego w roku 2023.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2023 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej Kraczkowa – Cierpisz.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie do realizacji i zatwierdzenie projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek do naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. „Renowacja, konserwacja oraz izolacja fundamentów zabytkowego kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie.
 13. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 14. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie.