Kwalifikacja wojskowa w powiecie łańcuckim rozpoczęta

26-02-2024

26 lutego 2024 r. w Powiecie Łańcuckim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, którą objętych zostanie blisko 550 mieszkańców I mieszkanek powiatu łańcuckiego.

Inauguracji wydarzenia, które potrwa do 25 marca 2024 r. dokonali ppłk Dariusz Brzeżawski Szef WCR Rzeszów oraz Starosta Łańcucki  Adam Krzysztoń i Wicestarosta Łańcucki Barbara Pilawa-Kraus.

W pierwszych dniach do kwalifikacji staną mieszkańcy miasta Łańcuta, następnie zgodnie z harmonogramem mieszkańcy pozostałych gmin powiatu łańcuckiego:

 1. Miasto Łańcut – 26, 27, 28, 29 lutego 2024 r.
 2. Gmina Łańcut – 1, 4, 5, 6, 7 marca 2024 r.
 3. Gmina Czarna – 8, 11, 12 marca 2024 r.
 4. Gmina Białobrzegi – 13 i 14 marca 2024 r. 
 5. Gmina Markowa – 15 i 18 marca 2024 r.
 6. Gmina Żołynia – 19 i 20 marca 2024 r.
 7. Gmina Rakszawa – 21 i 22 marca 2024 r.
 8. W dniu 25 marca 2024 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51D (Bursa Szkolna).

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. otrzyma imienne wezwanie. 

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz określi nowy termin stawiennictwa. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

UWAGA: Można zwolnić z obowiązku osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej osoby:

 • w stosunku do których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208),
 • całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub uznane za całkowicie niezdolne do pracy na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251),
 • zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100),

W przypadku takich osób, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 2000–2004, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1997–2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
 3. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych, posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, 

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Powiatowa komisja lekarska ustala jedną z poniższych kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej:

kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, a także zdolność do odbywania służby zastępczej
kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność;

kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.