Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu łańcuckiego

06-05-2022

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 17) kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu łańcuckiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 24 czerwca 2022 r. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek nr 2 należący do Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Józefa Piłsudskiego 72 (budynek usytuowany za Przedszkolem Miejskim nr 2 w Łańcucie – wejście na teren obiektu Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie, przez bramkę od strony Przedszkola nr 2). Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie. Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gminy przedstawia się następująco:

 1. Miasto Łańcut – 1, 2, 3 czerwca 2022 r.
 2. Gmina Łańcut – 6, 7, 8, 9, 10 czerwca 2022 r.
 3. Gmina Czarna – 13 i 14 czerwca 2022 r.
 4. Gmina Białobrzegi – 15 i 17 czerwca 2022 r. 
 5. Gmina Markowa – 20 czerwca 2022 r.
 6. Gmina Żołynia – 21 czerwca 2022 r.
 7. Gmina Rakszawa – 22 i 23 czerwca 2021 r.
 8. W dniu 24 czerwca 2022 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza, najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz określi nowy termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu, albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 poz. 944). 
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy,
 • w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych, posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • w przypadku osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność czy chorobę, nie są w stanie stanąć osobiście przed Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji,   

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji po raz kolejny, powinna zabrać ze sobą:

 • książeczkę wojskową
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ:

Kategoria "A"- zdolny/a do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

Kategoria "B" - czasowo niezdolny/a do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które, w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej;

Kategoria "D" – niezdolny/a do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju;

Kategoria "E" - trwale i całkowicie niezdolny/a do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Powiatowa komisja lekarska wydaje orzeczenie o zaliczeniu do jednej z wyżej, wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza. Lekarz bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychiatryczne i psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Osoba skierowana na powyższe badania jest zobowiązana je wykonać, w miejscu i u lekarza wskazanego przez przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej.

Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „D” i „E” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, (co następuje po 14 dniach od dnia wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności "B" nie są przenoszone do rezerwy, aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności "A", "D" lub "E".