Kwalifikacja wojskowa 2023

08-05-2023

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. (Dz. U. 2023 poz. 333) kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu łańcuckiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 5 czerwca do dnia 4 lipca 2023 r. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Zespołu Placówek Oświatowych – Bursa Szkolna w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 51D. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. otrzyma imienne wezwanie. Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gminy przedstawia się następująco:

 1. Miasto Łańcut – 5, 6, 7, 12 czerwca 2023 r.
 2. Gmina Łańcut – 13, 14, 15, 16, 19 czerwca 2023 r.
 3. Gmina Czarna – 20 i 21 czerwca 2023 r.
 4. Gmina Białobrzegi – 22, 23, 26 czerwca 2023 r. 
 5. Gmina Markowa – 27 czerwca 2023 r.
 6. Gmina Żołynia – 28 i 29 czerwca 2023 r.
 7. Gmina Rakszawa – 30 czerwca i 3 lipca 2023 r.
 8. W dniu 4 lipca 2023 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.

Jeżeli z ważnych przyczyn wezwana osoba nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza. Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. Wójt lub burmistrz określi nowy termin stawiennictwa. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. podlegają:

 1. mężczyźni urodzeni w 2004 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby, które w latach 2021-2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności,
  o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
 1. kobiety urodzone w latach 1999–2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę
  w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy
  z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba, stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej po raz pierwszy przedstawia:

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych, posiadaną dokumentację medyczną (w przypadku osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność czy chorobę, nie są w stanie stanąć osobiście przed Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji),
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowej, 

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Powiatowa komisja lekarska ustala jedną z poniższych kategorii zdolności:

kategoria A – zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
kategoria B – czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które
w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność;

kategoria D – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie będzie podlegała już obowiązkowi wojskowemu.