Komunikat Zarządu Powiatu Łańcuckiego

18-03-2020

  W związku z wejściem w życie od soboty 14 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433) w uzgodnieniu z kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych, Zarząd Powiatu Łańcuckiego informuje, że zostały podjęte następujące działania:

1) wdrożono postanowienia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa czasowo zostały ograniczone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w powiatowych szkoła oraz placówkach oświatowych na okres od 12 do 25 marca br. z ewentualną możliwością dalszego przedłużenia przez MEN;

2) w powiatowych szkołach w tym okresie wdrożono naukę zdalną prowadzoną przez nauczycieli oraz dyrektorów przy wsparciu i wykorzystaniu rządowych portali edukacyjnych, które w tym celu zostały dostosowane do zdalnej pracy z uczniami w okresie trwania zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także dziennika elektronicznego i innych środków komunikacji elektronicznej;

3) odwołano kolejną edycję Powiatowych Targów Edukacyjnych zaplanowanych na 1 kwietnia br., ograniczając promocję powiatowej oferty edukacyjnej do publikowania w mediach społecznościowych wyprodukowanego filmu pt.: „Szkolnictwo ponadpodstawowe w Powiecie Łańcuckim” oraz „Informatora na rok szkolny 2020/2021 Szkoły i Placówki Oświatowe Powiatu Łańcuckiego” opublikowanego też w formie druku;

4) odwołano wszystkie wyjazdy, przyjazdy delegacji krajowych i zagranicznych, a także konferencje, szkolenia, zgromadzenia, zebrania, w tym posiedzenia komisji Rady Powiatu Łańcuckiego i jej sesje;

5) w celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) została zawieszona do odwołania działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Rejestracja osób uprawnionych pod numerem tel.: 17 224 3545 lub pisząc na adres e-mail: npp@powiatlancut.pl;

6) od 26 lutego br. sukcesywnie na powiatowych stronach internetowych są zamieszczane informacje, instrukcje, komunikaty i apele informujące o ABC postępowania przy podejrzeniu zakażenia koronawirusem COVID-19, a także zostały rozkolportowane rządowe plakaty dostarczone przez Państwową Inspekcję Sanitarną z numerami telefonów lokalnych i infolinii NFZ w sprawie koronawirusa - 800 190 590. Dodatkowo na stronie www.powiatlancut.pl umieszczono specjalną zakładkę „Informacje koronawirus Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie”;

7) od 28 lutego br. przekazano do placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Łańcucki informacje o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a także o konieczności zapewnienia środków higienicznych (mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych lub suszarek do rąk, dostępu do ciepłej wody) w w/w placówkach;

8) w dniach 5, 9, marca br. odbywały się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego a w dniach 11, 14, 17 marca br. Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w formie wideokonferencji, gdzie na bieżąco omawiano aktualną sytuację epidemiologiczną, związaną z wystąpieniem przypadków choroby COVID-19 na terenie województwa podkarpackiego i Polski;

9) w dniu 13 marca br. z zapasów powiatowego magazynu Zarządzania Kryzysowego zostało przekazanych 4 tys. sztuk atestowanych maseczek chirurgicznych dla potrzeb powiatowego oraz część dla funkcjonariusz KP Policji oraz Komendy Państwowej PSP w Łańcucie realizujących zadania walki z koronawirusem COVID-19;

10) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łańcucie realizując polecenia Wojewody Podkarpackiego z dnia:

a) 2 marca br. we współpracy z Centrum Medycznym w Łańcucie przygotował wniosek o dodatkowe środki finansowe dla powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie, w związku z prowadzeniem oddziału zakaźnego i nałożeniem na ten podmiot dodatkowych zadań,

b) 9 marca br. wyznaczono miejsce do kwarantanny zbiorowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „RAKOWISKO” przy Zespole Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie 37-111 Rakszawa 325, fax. 17 226 1115, kom. 694 016 236 www.zstg.pl/schronisko, ;

c) 11 marca br. przekazał informację o konieczności zamknięcia centrów integracji społecznej (klubów), środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów senior plus, warsztatów terapii zajęciowej i jednostkom pomocy społecznej i wzajemnej współpracy,

d) 13 marca br. przekazał szczegółowe zestawienie niezbędnego sprzętu, środków ochrony indywidualnej, w związku z przeznaczeniem powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie wyłącznie do hospitalizacji osób, u których stwierdzono chorobę COVID-19,

e) 13 marca br. przekazał informacje i zalecenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące otoczenia opieką rodzin objętych kwarantanną domową i koordynacją tych działań pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych (OPS, PCPR, placówki służby zdrowia),

f) 16 marca br. zbierał informacje od gminnych jednostek samorządów terytorialnych z terenu powiatu łańcuckiego takich jak: Urząd Miasta Łańcuta, UG Białobrzegi, UG Czarna, UG Łańcut, UG Markowa, UG Rakszawa, UG Żołynia, gminnych ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie, Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie i Centrum Medycznego w Łańcucie w zakresie usług opiekuńczych, w tym m.in. pomocy osobom starszym, przygotowanie zbiorczych informacji podjętych działań o występujących problemach w zakresie usług opiekuńczych, współpracy instytucji,

g) 17 marca br. przygotowywanie formularza partnera projektu w celu zgłoszenia informacji w zakresie koniecznych do realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych, zakupów inwestycyjnych oraz niezbędnych artykułów ochrony osobistej dla powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie,

11) od 5 marca br. Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie wprowadził zakaz odwiedzin, a od 11 marca br. zakaz opuszczania terenu DPS i zamknięcie wejść na swój teren, na bieżąco są prowadzone rozmowy uświadamiające mieszkańców o zaistniałej sytuacji, nie ma obecnie problemów z kadrą do świadczenia usług opiekuńczych;

12) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie i ośrodkach pomocy społecznej wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności, działania porządkowe dostosowujące warunki pracy w terenie do istniejącego zagrożenia epidemiologicznego. Zostały zabezpieczone środki dezynfekujące, maseczki ochronne, rękawiczki ochronne, przeszkolono pracowników w zakresie stosowania środków ostrożności, nikomu nie odmówiono świadczenia usług opiekuńczych, jednak nie posiadamy informacji, odnośnie liczby osób, które zostały objęte pomocą ośrodków pomocy społecznej;

13) Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie zbiera informacje z terenu powiatu łańcuckiego odnośnie osób poddanych kwarantannie i dysponuje aktualnymi danymi;

14) na terenie powiatu łańcuckiego nie występują placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym, osoby bezdomne z terenu gminy Łańcut przebywają w schroniskach w Rzeszowie;

15) w sprawach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa OPS są w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łańcucie, obecnie nie ma informacji o osobach poddanych kwarantannie;

16) nie ma informacji o podmiotach realizujących zatrudnienie socjalne;

17) od 16 marca br. działając w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i ograniczając ryzyko zakażenia Starostwo Powiatowe w Łańcucie i powiatowe jednostki organizacyjne są nieczynne dla bezpośredniej obsługi interesantów, natomiast pracownicy nie przerywają pracy. Dokumenty w formie pisemnej składane są z wykorzystaniem tzw. wrzutni umiejscowionej w holu głównego budynku A Starostwa Powiatowego w Łańcucie oraz podobne rozwiązania w powiatowych jednostkach organizacyjnych. Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz jest odbierana poczta tradycyjna. Wszystkie adresy e-mail i numeru telefonów są dostępne na stronach internetowych Starostwa. Do pomieszczeń i budynków powiatowych wpuszczani są jedynie pracownicy oraz w szczególnych przypadkach inne osoby, po uzgodnieniu telefonicznym;

18) od 16 marca br. Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie realizuje zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów;

19) od 16 marca br. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym i Bursie Szkolnej działających w ramach Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie ul. Armii Krajowej 51 D pomieszczenia zostały przeznaczone do wykorzystania na zabezpieczenie miejsc odpoczynku, noclegu wraz zapleczem socjalnym dla personelu pielęgniarskiego i lekarzy mających bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi podczas wykonywania swoich obowiązków na terenie;

20) 15 marca 2020 r. na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) Wojewoda Podkarpacki wydała polecenie przekształcenia podmiotu „Centrum Medyczne w Łańcucie” sp. z o.o. przy ul. Paderewskiego 5 w jednoimienny szpital zakaźny przeznaczony do przyjęcia i hospitalizacji osób w związku z COVID-19;

21) od ubiegłego tygodnia zgłaszane są sygnały pomocy dla szpitala zakaźnego w jego zaopatrywaniu w jednorazowe środki ochrony, jednakże z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego personelu dopuszczalne są tylko te środki, które posiadają atesty. Każdy kto chce wesprzeć powiatowy Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie w zwalczaniu koronawirusa COVID-19 może wpłacić środki pieniężne na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5, 37-100 Łańcut na rachunek bankowy numer: 70 1240 2643 1111 0000 3779 0185. Za zebrane pieniądze będą sukcesywnie zakupywane jednorazowe środki ochrony indywidualnej m.in. maseczki, okulary, rękawiczki, kombinezony oraz niezbędny sprzęt i aparatura medyczna. Korzystając z tego, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Łańcucie ma status OPP – tzn. organizacji pożytku publicznego można też przekazać 1% swojego podatku na rzecz tego stowarzyszenia w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego PIT;

22) 17 marca br. Zarząd Powiatu Łańcuckiego uruchomił środki w kwocie 100 000 zł z rezerwy celowej utworzonej zgodnie z art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań mających na celu zabezpieczenia działań związanych zwalczaniem epidemii COVID-19;

   Zarząd Powiatu Łańcuckiego obecnie prowadzi rozmowy i czyni starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na modernizację pomieszczeń powiatowego Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie zwolnionych po przeniesionych oddziałach zabiegowych oraz niezbędnych do zakupu sprzętu medycznego i środków medycznych koniecznych do walki z pandemią.
Przewodniczący Zarządu Powiatu Łańcuckiego
Adam Krzysztoń

         

Pliki do pobrania

komunikat_zarzadu_powiatu_lancuckiego_17.03.2020.pdf
Komunikat Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 17.03.2020 r.