Kampania na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro

20-02-2008

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
- dają rękojmię należytego wykonywania zadań  rodziny zastępczej
- mają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich
- nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została im zawieszona
- wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu
- nie są chore na chorobę uniemożliwiającą  właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem lekarskim
- mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania
- uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej, udziela  pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego  w rodzinie dziecka. Wysokość pomocy uzależniona jest  m.in. od wieku dziecka, jego stanu zdrowia, jego dochodu, jak również stopnia pokrewieństwa.

 Zastanów się, porozmawiaj za najbliższymi i przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie ul. Piłsudskiego 70/5 lub zadzwoń  017 225 69 69.Udzielimy szczegółowych informacji. Nie bój się. Zostaniesz otoczony opieką specjalistów: psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.

Tu znajdziesz pełne materiały.
przyg. PCPR w Łańcucie