IX sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

13-06-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 11 czerwca 2019 r.w sprawie zwołania IX SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.))

 

zwołujęIX SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 1400 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Debata nad raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2018.
 5. Zapoznanie się z:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,
 2. sprawozdaniem finansowym za rok 2018,
 3. opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2018,
 4. informacją o stanie mienia powiatowego,
 5. opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2018,
 6. opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Łańcuckiego absolutorium.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2018 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2018.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. – Statut Powiatu Łańcuckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zmieniamy się dla potrzeb przyszłości” oraz wniesienia wkładu własnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Związkowi Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w Rzeszowie zadania własnego Powiatu Łańcuckiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na terenie Powiatu Łańcuckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Powiat Łańcucki Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania prowadzenia Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie oraz Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie do Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łańcuckiego od dnia 1 września 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 16. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 17. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN