Informacje dotyczące stypendiów.

03-01-2007
Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego zakwalifikowanych do wypłaty stypendium unijnego na rok szkolny 2006/2007
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
I Typ projektów - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej
 Nazwa Projektu:
Pomoc stypendialna dla młodzieży wiejskiej szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Łańcuckiego
W projekcie na rok szkolny 2006/2007 uczestniczy 1323 uczniów.
Stypendia zostały przyznane na okres 8 miesięcy. Minimalna miesięczna kwota stypendium to 100,00 zł.
 Warunki uczestniczenia w projekcie:
1.1 W przypadku I typu projektów do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości, którzy:
a.      rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości/maturą, z wyłączeniem szkół dla dorosłych albo rozpoczynają lub kontynuują naukę w dwuletnich, uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających, z wyłączeniem szkół dla dorosłych,
b.      posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w miastach do 5 tyś. mieszkańców, lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, gdzie nie ma publicznych szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą/egzaminem dojrzałości,
c.      pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie wyższym niż 504,00 zł netto (583,00 zł netto, gdy o stypendium ubiega się osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności).
Dodatkowym warunkiem jest uczestniczenie w zajęciach szkolnych.
Limit godzin nieusprawiedliwionych zgodnie z regulaminem nie może przekroczyć
3 godz. miesięcznie.
Po analizie dokumentacji i frekwencji uczniów przez Komisję Stypendialną sporządzone zostały listy wypłat.
 Powiat Łańcucki w grudniu 2006 roku otrzymał pierwszą transzę środków w wysokości 473 276,68 zł.
W dniach 22XII i 27 XII 2006 roku pieniądze zostały przelane na  konta wskazane przez stypendystów. Stypendia wypłacono za okres 3 miesięcy, wrzesień, październik, listopad po 123,00 zł miesięcznie.