Informacja nt pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego i ubezpieczenia

10-06-2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej: k.p.a.)

STAROSTA ŁAŃCUCKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

1. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji.

4. W załączeniu wykaz pojazdów o którym mowa w ust. 1.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie przy ul. Mickiewicza 2 (wykaz pojazdów o którym mowa w ust. 1 dostępny w Wydziale Komunikacji),
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie (http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/),
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łańcucie (https://www.powiatlancut.pl/).