III Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego. Transmisja online

20-06-2024

20 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro) odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego VII kadencji.

Transmisja online tutaj

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie za rok 2023.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 5. Debata nad raportem o stanie Powiatu Łańcuckiego za rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łańcuckiego za rok 2023.
 7. Zapoznanie się z:
 • sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2023,
 • sprawozdaniem finansowym za rok 2023,
 • opinią RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Łańcuckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za rok 2023,
 • informacją o stanie mienia powiatowego,
 • stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
 • opinią RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łańcuckiego za 2023 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu nr FEPK.07.12-IP.01-0038/23 pn. „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Łańcuckim” oraz wniesienia wkładu własnego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu nr FEPK.07.13-IP.01-0023/23 pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS Nr 2 i ZST” oraz wniesienia wkładu własnego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej kontynuacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1510R w miejscowości Rakszawa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika oraz przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1510R w miejscowości Wydrze.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łańcuckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/6/2024 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rady Powiatu Łańcuckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  Rady Powiatu Łańcuckiego oraz uchylenia Uchwały Nr I/12/2024 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Łańcuckiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Łańcuckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łańcuckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2023 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 15. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 16. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie.