II SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

22-05-2024

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 21 maja 2024 r.w sprawie zwołania II SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107.)

zwołujęII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 1300 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łańcucie za rok 2023.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łańcuckiego z realizacji ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2023".
 5. Podjęcie uchwały Statut Powiatu Łańcuckiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/201/2021 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 10. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 11. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK