I love numbers - zaproszenie do udziału w konkursie

28-10-2019

12 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie (ul. Armii Krajowej 51) odbędzie się IV Powiatowy Konkurs Matematyczny w języku angielskim „ I love numbers” organizowany w tym roku przez Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz zgłoszenia jest udostępniony na stronie Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie.

ORGANIZACJA I REGULAMIN KONKURSU

I. Nazwa konkursu.

IV Konkurs Matematyczny „I LOVE NUMBERS”

II. Organizatorzy.

Organizatorem konkursu są Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych powiatu łańcuckiego, których uczniowie biorą udział w konkursie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Łańcucie.

III. Cele konkursu.

-              popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

-              popularyzacja języka angielskiego i jego praktycznego wykorzystania,

-              mobilizowanie i motywowanie uzdolnionej młodzieży do rozwiązywania matematycznych problemów, a nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o matematycznych zainteresowaniach,

-              przygotowanie młodych talentów do udziału w olimpiadach matematycznych,

-              kształtowanie u uczniów nawyków do rozwiązywania zadań matematycznych,

-              wprowadzenie uczestników konkursów w atmosferę matematycznej rywalizacji, egzaminów i sprawdzianów matematycznej wiedzy,

-              diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrywania matematycznych talentów.

IV. Uczestnicy.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych. Każdy uczeń musi wypełnić formularz zgłoszenia.

Test na poziomie podstawowym rozwiązują uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych realizujący podstawowy program matematyki.

Test na poziomie rozszerzonym rozwiązują uczniowie klas realizujący rozszerzony kurs matematyki, którzy w ostatniej klasie otrzymali co najmniej ocenę dobrą z matematyki.

V. Etapy konkursu.

1.            Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

2.            Eliminacje szkolne organizuje Szkolna Komisja Konkursu Matematycznego powołana przez dyrektora szkoły według opracowanych przez siebie zasad.

VI. Organizacja Konkursu Matematycznego w języku angielskim.

1.            Konkurs odbywa się w języku angielskim. Każdy uczestnik obok testu otrzymuje słowniczek angielsko-polski pojęć matematycznych.

2.            Funkcję Koordynatora Komisji IV Konkursu Matematycznego pełni mgr Karolina Kochmańska.

3.            W każdej edycji konkursu biorą udział wszystkie szkoły ponadpodstawowe powiatu łańcuckiego, typując jednego nauczyciela matematyki do prac w Powiatowej Komisji Konkursu.

4.            Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest nauczyciel szkoły organizującej daną edycję konkursu. W roku szkolnym 2019/20 organizatorem jest Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Przewodniczącym Komisji Konkursu jest mgr Magdalena Gdula-Kwolek.

5.            Organizator danej edycji może zorganizować warsztaty przygotowujących do konkursu.

6.            Listy zwycięzców etapu szkolnego przekazujemy organizatorom do 8 listopada 2019 roku (drogą mailową:   zszlancut@poczta.onet.pl, lub listownie na adres: Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika,                      ul. Farna 10 , 37-100 Łańcut).

7.            Ilość uczestników z każdej szkoły podstawowej nie może przekraczać 2 uczniów.

8.            Ilość uczestników z każdej szkoły ponadpodstawowej nie może przekraczać 6 uczniów na poziomie podstawowym oraz 6 uczniów na poziomie rozszerzonym.

9.            Etap powiatowy (finał) organizuje ZS3 w Łańcucie w porozumieniu z Dyrektorami szkół biorących udział oraz Starostwem Powiatowym w Łańcucie w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz. 9.00 .

10.          Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają do rozwiązania 17 zadań (15 zamkniętych, 2 otwarte) w ciągu 90 minut.

11.          Uczniowie szkół podstawowych mają do rozwiązania 15 zadań zamkniętych w ciągu 60 minut. 

12.          Prace uczniów są kodowane.

13.          Weryfikacji i zatwierdzenia wyników dokonują członkowie Komisji Konkursu na posiedzeniu 12 grudnia 2019 r.

14.          Oficjalne wyniki Konkursu Matematycznego oraz obowiązujący regulamin komisja zamieszcza na stronie internetowej ZS3 w Łańcucie: www.zsn3lancut.pl oraz stronie Starostwa Powiatowego.

15.          Laureaci i wyróżnieni otrzymują dyplomy i nagrody, a ich opiekunowie dyplomy uznania. Wręczenie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie w dniu 18.12.2019r o godz. 9.00.

16.          Organizator kolejnej edycji konkursu zostaje wyłoniony w drodze losowania w dniu 18.12.2019r.

VII. Zadania Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu (SKK).

-              udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie na szczeblu szkolnym i powiatowym,

-              powołanie zespołu oceniającego etap szkolny,

-              zorganizowanie szkolnego etapu konkursu,

-              sporządzenie protokołu z etapu szkolnego i przekazanie go Przewodniczącemu Komisji Konkursu.

VIII. Zadania Przewodniczącego i Członków Powiatowej Komisji Konkursu (PKK).

-              udzielanie uczniom oraz nauczycielom informacji o organizacji, terminach i zasadach udziału w konkursie na szczeblu powiatowym,

-              powołanie zespołu oceniającego etap powiatowy,

-              zorganizowanie konkursu na szczeblu powiatowym,

-              sporządzenie protokołu z etapu powiatowego.

IX. Tematyka IV Konkursu Matematycznego „I LOVE NUMBERS”.

•             działania w zbiorze liczb rzeczywistych ( PR)

•             podzielność liczb całkowitych, dzielenie z resztą (PR)

•             dowody nierówności i tożsamości ( PR)

•             wartość bezwzględna i jej własności (R)

•             własności figur płaskich, podstawowe twierdzenia planimetrii (PR)

•             własności funkcji jednej zmiennej (PR)

•             równania i nierówności w zbiorze liczb całkowitych (R)

•             równania, nierówności, układy równań (PR)

•             zastosowanie metod matematycznych w zadaniach praktycznych (PR).

X. Skład Powiatowej Komisji Konkursu.

1.            mgr Karolina Kochmańska – koordynator konkursu

2.            mgr Magdalena Gdula-Kwolek – przew. komisji powiatowej

3.            mgr Magdalena Krowicka – ekspert (język angielski)

4.            mgr Anna Krowicka – ekspert (język angielski)

5.            mgr inż. Renata Natońska

6.            mgr Małgorzata Wiatr

7.            mgr Renata Lepak

8.            mgr Joanna Dudek

9.            mgr Anna Wyczarska

10.          mgr Monika Wyczarska

11.          mgr Tomasz Sergiew

12.          mgr Dorota Węglarska

13.          mgr Sylwia Jakielaszek

14.          mgr Katarzyna Sasor-Dyrda