Działania antycovidowe w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską

20-08-2020

Podczas realizacji projektu pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim” Powiat Łańcucki wdrożył również działania antycovidowe poprzez zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do prowadzenia kształcenia na odległość.

Można o tym posłuchać w audycji radiowej, zrealizowanej przez Barbarę Kozłowską - redaktor Polskiego Radia Rzeszów, poświęconej działaniom i ułatwieniom na rzecz beneficjentów środków UE w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2020/audycje_radiowe/covid/27_08_8_40_Fundusze_w_walce_z_covid.mp3

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii COVID-19, a tym samym w związku z czasowym zamknięciem szkół, pojawiła się możliwość wykorzystania powstałych oszczędności projektowych na zakup sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do prowadzenia kształcenia na odległość (nauczania zdalnego). Wnioskowane zapotrzebowanie sprzętowe zostało poparte diagnozą potrzeb uczniów w zakresie zdalnego nauczania z uwzględnieniem ich sytuacji ekonomicznej i rodzinnej oraz pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący – Powiat Łańcucki. Łączna wartość zakupionych 28 laptopów (z oprogramowaniem) w tym 3 laptopów ze szczególnymi udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami wyniosła 72 865,20 zł.

Projekt pn. „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działania 9.2 „Poprawa jakości kształcenia ogólnego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 998 847,04 zł, z czego dofinansowanie wynosi 948 904,68 zł.

Okres realizacji projektu: 03.09.2018 r. - 30.07.2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w 2 liceach ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu kompetencji minimum 430 uczniów i min. 68 nauczycieli.

Projektem objęte zostały:

  • 2 publiczne szkoły ogólnokształcące: I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucie, II liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład  Zespołu Szkół Nr 1 im. J. Korczaka w Łańcucie,
  • uczniowie w/w szkół ogólnokształcących,
  • nauczyciele kształcenia ogólnokształcącego.

Dla uczniów realizowane były:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego,
  • kółka zainteresowań z matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, informatyki, kółko szachowe,
  • warsztaty z zakresu: symulacji biznesowych oraz umiejętności uczenia się.

Dla nauczycieli: szkolenia i kursy z zakresu: E-nauczyciel (kompetencje cyfrowe), metod eksperymentu, technik aktywnego uczenia się, neurodydaktyki, mediacji szkolnych, oraz kursy on-line: z zakresu GeoGebry i MOODLE.

Ponadto, dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu zakupione zostało doposażenie, w tym: sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej) na łączną kwotę 412 842,54 zł.

W projekcie wzięło udział łącznie 698 osób (519K, 179M):

1) w zajęciach z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: 620 uczniów (459K, 161M),

2) w kursach i szkoleniach dla nauczycieli: 78 nauczycieli (60K, 18M).