Bezpieczne drogi to dla samorządu Powiatu Łańcuckiego priorytet

03-10-2023

3 października 2023 r. nastąpiło zakończenie inwestycji w ramach projektu  finansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Poprawa bezpieczeństwa na drogach nr 1260R i 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia.

To jedna z realizowanych ostatnio w powiecie łańcuckim inwestycji drogowych obok zakończonej w lipcu 2023 r. rozbudowy drogi powiatowej nr 1369R Węgliska – Trzeboś oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka. 

Obecni w czasie otwarcia, po rozbudowie i remoncie drogi, zgodnie podkreślali konieczność inwestowania w poprawę infrastruktury drogowej oraz solidarne zaangażowanie finansowe samorządów, powiatowego i gminnych, w realizację inwestycji. Tak duże inwestycje nie byłyby możliwe bez środków z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Za wszelkie prowadzone inwestycje w ostatnich latach starosta podziękował posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi - Jestem bardzo wdzięczny, Poseł Kazimierz ma w genach pomaganie i wspieranie rozwoju naszych lokalnych samorządów.

W uroczystości wzięli udział: poseł na sejm RP Kazimierz Gołojuch, przewodniczący Rady Powiatu Łańcuckiego Marek Uberman, starosta łańcucki Adam Krzysztoń, wicestarosta łańcucki Barbara Pilawa-Kraus, wójt Gminy Żołynia Piotr Dudek, zastępca wójta Gminy Rakszawa Łukasz Łuszczko, radni Powiatu Łańcuckiego: Barbara Brudniak, Krzysztof Wawro, Dariusz Kuraś, Jan Panek, radni Gminy Żołynia oraz sołtysi Rakszawy, Brzózy Stadnickiej i Żołyni a także dyrektor Zarzadu Dróg Powiatowych Janusz Wolski, wicedyrektor Aleksandra Cieszyńska oraz przedstawiciele wykonawcy firmy PBI Infrastruktura S.A. 

Projekt pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach nr 1260R i 1511R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia” został zrealizowany przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach którego przebudowano następujące  powiatowe drogi o łącznej długości 9 km: 

- Nr 1511R Rakszawa – Brzóza Stadnicka o długości 5,8 km,

- Nr 1260R Brzóza Stadnicka – Żołynia  o długości 3,2 km 

Inwestycja była realizowana od wiosny 2023 roku i w jej w ramach wykonano poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni drogi do parametrów technicznych odpowiadających kategorii drogi powiatowej, wybudowano chodniki w miejscach o największym natężeniu ruchu pieszego, przebudowano  i wykonano adaptację skrzyżowań i zjazdów, przebudowę odwodnienia dróg, wykonano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano prace przygotowawcze, pomocnicze, porządkujące i zabezpieczające.

Przebudowane drogi stanowią główne ciągi komunikacyjne dla mieszkańców terenów miejscowości: Brzóza Stadnicka, Rakszawa i Żołynia oraz przyległych do ww. dróg i innych sąsiednich miejscowości z ośrodkami miejskimi, gospodarczymi oraz społeczno - kulturowymi (przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia i kultury), dlatego też odbiorcami inwestycji są de facto wszyscy mieszkańcy Gmin Rakszawa i Żołynia tj. 14 410 osób. Przebudowane drogi przyczynią do rozwoju turystyki i rekreacji poprzez poprawę dostępności terenów o dużych walorach krajobrazowo – przyrodniczych np. Rezerwat przyrody w Wydrzu jak i kulturowych np. Pałacyk Myśliwski Potockich w Julinie.

Wartość inwestycji wynosi: 14 280 784,40 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wynosi 95% wartości inwestycji tj.  13 566 744,99 zł, wkład własny samorządów wynosi 5% i jest ponoszony przez samorządy Powiatu Łańcuckiego, Gminy Żołynia i Gminy Rakszawa.

Wykonawcą inwestycji była firma : PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika.

W 2023 roku Powiat Łańcucki zakończył również dwie inne ważne inwestycje i są to: 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka wraz z odbudową obiektu mostowego.

Wartość inwestycji wyniosła: 18 330 600,94 zł, z czego 60% stanowiły środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe środki wniosły po połowie Powiat Łańcucki i Gmina Łańcut.

Poniesiono również dodatkowe koszty wykupu gruntów pod realizowaną inwestycję w wysokości: 1 466 369,00 zł przez Powiat Łańcucki i w kwocie 550 000,00 zł przez Gminę Łańcut.

Wykonawcą prac była firma  STRABAG 

Długość odcinka: 5,6 km

Zakres wykonanych prac obejmował wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni drogi na odcinku 5.6 km, wybudowanie chodników, przebudowanie odwodnienia. Najważniejszą częścią inwestycji było odbudowanie zniszczonego wskutek powodzi z 2020 roku mostu przez który przechodził główny ruch  do wsi Handzlówka. Inwestycja była realizowana od czerwca 2021 roku.

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369R Węgliska – Trzeboś

Wartość inwestycji wyniosła 8 248 274,52 zł z czego 50% stanowiły środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 124 137,00 zł pozostałe środki wniósł Powiat Łańcucki  w wysokości 2 013 741,00 zł i Gmina Rakszawa w wysokości 2 110 396,52 zł

Wykonawca przebudowy dróg była firma : PDM Dębica

Wykonano następujących zakres zaplanowanych prac: wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni 3,075 km drogi,  wybudowano chodnik w miejscach o największym ruchu pieszych, oraz przebudowano odwodnienie.

Inwestycja była realizowana od sierpnia 2022 roku.