Aktywizujące projekty

28-02-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie od 1 stycznia 2019 r. realizuje następujące projekty:
1) Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020;
2) Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;
3) Projekt konkursowy pn. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (IV)” to projekt finansowany ze środków unijnych, realizowany w ramach Osi priorytetowej I, Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Ma on na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim.
Do udziału w szczególności zachęcamy osoby młode, które nie ukończyły 30 roku życia, zarejestrowane w PUP Łańcut, przynależące do tzw. młodzieży NEET (osoba nie pracuje, nie uczy się, nie szkoli się), w tym: młode osoby długotrwale bezrobotne wg definicji przyjętej w PO WER oraz młode osoby niepełnosprawne. Zapewniamy również możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego tj. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna.

Uczestniczka/uczestnik niniejszego projektu może skorzystać z następujących form wsparcia:
•    Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD – obowiązkowe dla każdej przystępującej do projektu osoby, udzielane przed przyznaniem wsparcia finansowego
•    Staż
•    Bon na zasiedlenie
•    Prace interwencyjne
•    Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
•    Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Okres realizacji projektu to: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
Całkowita wartość projektu na lata 2019-2020 wynosi: 5 072 008,00 zł, z czego budżet projektu w roku 2019 to odpowiednio 3 393 745,00 zł. Kwota dofinansowania z UE wynosi ogółem 4 660 666,00 zł, w tym w roku 2019 to kwota 3 118 512,00 zł, natomiast w roku 2020 to kwota 1 542 154,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (V)"
współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Osi priorytetowej VII, Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Celem głównym projektu jest: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż. zarejestrowanych w PUP Łańcut.
Projekt skierowany jest do 121 osób w wieku powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zamieszkałych w powiecie łańcuckim, zarejestrowanych w PUP Łańcut jako bezrobotne, należących do poniższych grup:
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
a) osoby w wieku 50 lat i więcej,
b) kobiety,
c) osoby długotrwale bezrobotne (według definicji obowiązującej w RPO WP),
d) osoby z niepełnosprawnościami,
e) osoby o niskich kwalifikacjach.
2) Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa. Wsparcie kierowane do tej grupy ma celu przejście z systemu ubezpieczeń KRUS do ogólnego systemu ubezpieczeń ZUS.
3) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w pkt 1 lit. c-e oraz w pkt 2. Ich udział w projekcie nie może przekroczyć 20% osób objętych wsparciem, a skorzystać mogą jedynie z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

W ramach niniejszego projektu założono realizację następujących form wsparcia:
•    Prace interwencyjne
•    Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
•    Przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
•    Staże

Wartość projektu w 2019 r. wynosi ogółem 1 456 384,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 237 926,00 zł.

Projekt konkursowy „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia"

współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej VII, Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Okres realizacji projektu: 01.12.2018 r. – 31.03.2020 r.
Celem głównym projektu jest: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia wśród 80 uczestników projektu, tj. osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP Łańcut, należących do II profilu pomocy, w tym doprowadzenie do zatrudnienia min. 50 uczestników projektu, do III 2020 r.
Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP Łańcut jako osoby bezrobotne z II profilem pomocy, zamieszkałych w powiecie łańcuckim i należących do przynajmniej jednej z niżej wymienionych grup, tj. do:
1. osób o niskich kwalifikacjach zawodowych
2. osób długotrwale bezrobotnych (według definicji obowiązującej w RPO WP)
3. osób od 50 roku życia
4. osób z niepełnosprawnościami
5. kobiet.

W ramach niniejszego projektu założono realizację następujących form wsparcia:
•    Identyfikacja potrzeb uczestników projektu (IPD),
•    Poradnictwo zawodowe,
•    Staże,
•    Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia 50 nowych stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.
Wartość projektu wynosi ogółem 1 889 602,44 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1 606 162,07 zł.
Szczegółowe informacje na temat realizowanych projektów, w tym regulaminy uczestnictwa, znajdują się na stronie internetowej PUP Łańcut (www.lancut.praca.gov.pl/projekty-realizowane).
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w ww. projektach, a także pracodawców, zachęcamy również do kontaktu osobistego w siedzibie Urzędu: 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 9, kontaktu telefonicznego: 17 2259131 (sekretariat) lub 17 2259142 (pok. 14) oraz za pośrednictwem e-mail: rzla@praca.gov.pl.
oprac. PUP w Łańcucie