Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina w m. Wysoka i Sonina

04-08-2017

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”,

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami), zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia rozbudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1542 R Albigowa - Sonina km 0+000 do km 4+301 w m. Wysoka i Sonina”.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7, pkt. 7f ustawy o drogach publicznych.

W związku z powyższym proszę o ewentualne zgłaszanie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. Ostateczny termin zgłoszeń upływa po 60 dniach od dnia ukazania się ogłoszenia. Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Polna 3 B, 37-100 Łańcut.

Zgodnie z art. 4 pkt. 15a ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

  1. urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
  2. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Jednocześnie informuję, że w przypadku braku zgłoszenia zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach planowanego przedsięwzięcia tut. Zarząd nie będzie lokalizował w/w kanału w pasie drogowym zgodnie z art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy o drogach publicznych.