Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy (Gminny Ośrodek Pomocy lub Miejski Ośrodek Pomocy ) właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.


Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Łańcucie z upoważnienia Starosty .


W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.