Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Łańcucie ustala Starosta Łańcucki i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.


Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
  •  przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 

  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu

członkowie rodziny:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej , jeżeli dochód jest wyższy niż  300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej( tj. 2.328,00 zł netto) , jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,( np. gdy dochód wynosi 2.800,00 zł to maksymalna opłata może wynieść: 2.800,00 zł - 2.328,00 zł = 472,00 zł )
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ( tj. 1.800,00 zł netto/osobę ), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (np. jeśli rodzina 4-osobowa ma dochód 7.500,00 zł to opłata wynosi: 7.500,00 - (1.800,00 x 4)= 300,00 zł )

gminy:

  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w  pkt. 1- 3. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą też wnosić inne osoby – niewymienione.