Lepsze jutro dla DPS

17-12-2020

Powiat Łańcucki Dom Pomocy Społecznej w Łańcucie realizował projekt w związku z pozyskaniem dofinansowania z ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o  powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn.: „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i  edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

  Celem projektu jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
  Wybrane formy wsparcia pozwolą na zminimalizowanie możliwości transmisji zakażeń oraz łagodzenie ewentualnych skutków pandemii wywołanej przez wirus SARS-Co V-2.
  Poprawią poziom pożądanych norm sanitarnych, jak również profilaktyki zdrowotnej, zarówno mieszkańców domu pomocy społecznej, jak i osób pracujących w placówce.
  Realizowany projekt wpłynie na polepszenie sytuacji osób mieszkających w domu pomocy społecznej, jak również ich opiekunów oraz pozostałego personelu.

  Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 370 000,00 PLN

Pliki do pobrania