Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim

29-08-2018

  Powiat Łańcucki w drodze ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie konkursu otrzymał środki na realizację projektu pn.: „Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Całkowita wartość projektu wynosi 998 tys. 847 zł 4 gr., z czego dofinansowanie wynosi 948 tys. 904 zł 68 gr. Okres realizacji projektu od 3 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

  Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w dwóch liceach ogólnokształcących Powiatu Łańcuckiego w terminie do 30 czerwca 2020 r. w celu wzrostu kompetencji kluczowych minimum dla 430 uczniów i minimum dla 68 nauczycieli.

  Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt to dwie publiczne szkoły ogólnokształcące: I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie, II Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Projekt skierowany jest do uczniów/uczenic w/w szkół ogólnokształcących oraz nauczycieli/nauczycielek kształcenia ogólnokształcącego, w tym z niepełnosprawnościami.

  Przewidziane formy wsparcia dla uczniów to zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, kółka zainteresowań z matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki, chemii, informatyki, szachowe, a także warsztaty z zakresu: symulacji biznesowych, umiejętności uczenia się, technik autoprezentacji.

  Przewidziane formy wsparcia dla nauczycieli to: szkolenia/kursy z zakresu: E-nauczyciel (kompetencje cyfrowe), metod eksperymentu, technik aktywnego uczenia się, neurodydaktyki, mediacji szkolnych, ARCIGIS Desktop, autoprezentacji, GeoGebry, MOODLLA.

  Ponadto, dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu zostanie zakupione doposażenie, w tym: sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych (biologicznej, chemicznej, fizycznej) na łączną kwotę 412 tys. 842 zł 54 gr.

  Rekrutacja uczestników do projektu będzie prowadzona w okresie od 17 września 2018 r. do 28 września 2018 r. w biurze projektu prowadzonym przez Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie w budynku I LO przy ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut, pokój nr 2 w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje na temat form wsparcia można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 17 225 6999 lub wysyłając zapytanie na e-mail: .

Magdalena Gruca - Wydział Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Łańcucie