Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255), na tej stronie internetowej będą publikowane informacje związane z realizacją postanowień tej ustawy i jej przepisów wykonawczych.

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁAŃCUCKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie usytuowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramów dni i godzin otwarcia, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Łańcuckiego w 2018 roku.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu - do pobrania -  informacja o wybraniu oferty na realizację w 2018 roku zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255 z póżn. zm.) oraz art. 15 ust 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.)

do pobrania - UCHWAŁA NR 311/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2018 r. w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

do pobrania - UCHWAŁA NR 310/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Powiatu Łańcuckiego w 2018 r. z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej składane w ramach otwartego konkursu ofert

Uchwała nr 321 /2017 Zarządu Powiatu Łańcuckiego z dnia 24 listopada  2017 r. ​ w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Informacje komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna ze strony internetowej Ministra Sprawiedliwości - zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255) 

Oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 oraz z 2016 r. poz. 1860)  

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (poz. 2186) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej

Znowelizowana od dnia 1 stycznia 2017 r. Karta Nieodpłatnej pomocy prawnej - wypełniana przez osobę udzieljącą porady