Terminy Postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022/2023

28-03-2022

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - do pobrania

w roku szkolnym 2022/2023

 

Najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

 

od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do 15.00

2

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r.

do godz. 15.00

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 01.06.2022 r. do 14.06.2022 r.

II Termin 3)  do 07.07.2022 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I Termin do 17.06.2022 r.

II Termin3) do 08.07.2022 r.

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 24.06.2022 r. do 14.07.2022 r.

do godz. 1500

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

22.07.2022 r.

7

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16.05.2022 r. do 27.07.2022 r.

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

 

 

 

 

od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do 15.00

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.07.2022 r. do 14.00

         
 

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2)  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.