Uroczysty apel z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie

27-04-2018

26 kwietnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie odbył się uroczysty apel z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Łańcucie st. bryg. mgr inż. Romana Poterka. Na uroczystości pojawiło się wielu gości chcących podziękować za wieloletnią współpracę i wspólną służbę.

Apel swoją obecnością uświetnili m.in.: podkarpacki komendant wojewódzki PSP- st. bryg. Andrzej Babiec, kapelan krajowy strażaków – ks. st. bryg. Jan Krynicki, naczelnik Wydziału Nauczania Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie - bryg. Marek Poterek, wieloletni wykładowca Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - Pan Adam Banachowicz, ks. prałat Tadeusz Kocur, przedstawiciele samorządu powiatu łańcuckiego na czele ze starostą łańcuckim Panem Adamem Krzysztoniem, komendant powiatowy Policji w Łańcucie - nadkom. Andrzej Żygadło,  komendanci miejscy i powiatowi PSP województwa podkarpackiego, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łańcucie.

Na początku uroczystości został złożony meldunek Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Andrzejowi Babcowi przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Mariusza Kluza. Po przyjęciu meldunku dokonano przeglądu pododdziałów oraz pocztu sztandarowego komendy. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt oraz odegraniu Hymnu Narodowego nastąpiło odczytanie wyciągu z decyzji o przejściu na zaopatrzenie emerytalne st. bryg. Romana Poterka. Następnie głos zabrał zastępca Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Łańcucie bryg. Jacek Rejman, który odczytał rys z przebiegu służby Komendanta Poterka.

Przebieg służby starszego brygadiera Romana Poterka

Pan st. bryg. Roman Poterek służył w strukturach Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej łącznie ponad 31 lat. Służbę swą rozpoczął w 1986 roku jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu w 1988 r. jako młodszy chorąży, został skierowany do służby w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Leżajsku, gdzie objął stanowisko instruktora. W latach 1990-1992 był dowódcą plutonu a od 1992 do 1995 zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. 1 sierpnia 1995 r. decyzją Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie został powołany na stanowisko zastępcy komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku. Funkcję tą pełnił do 31 grudnia 1998 r. Od 1 stycznia do 31 maja 1999 r. pełnił obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Leżajsku. W latach 1999-2009 zajmował kolejno stanowiska starszego oficera, naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego i spraw obronnych oraz naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego. Z dniem 23 lutego 2009 roku Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał Go na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie, na którym to pełnił służbę do dnia dzisiejszego. W trakcie swej długoletniej służby systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe. W 1993 r. ukończył studia I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. W 2004 r. ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie uzyskując tytuł magistra. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

St. bryg. Roman Poterek był uczestnikiem wielu działań ratowniczo-gaśniczych na terenie kraju, w czasie zdarzeń takich jak pożar lasu w Kuźni Raciborskiej (1992 r.), pożar odwiertu gazu ziemnego w Dębnie (2003 r.), skażenie substancją niebezpieczną rzeki i zalewu w Orzannie (2004 r.). Dowodził dużymi i skomplikowanymi działaniami ratowniczymi na terenie powiatu łańcuckiego, między innymi w czasie wystąpienia powodzi w 2010 r., przejścia trąby powietrznej w 2014 r. czy bardzo dużego pożaru w Zakładzie Bieżnikowania Opon „Bar-Gum” w Markowej w 2017 r.

Był organizatorem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu łańcuckiego. Przez całą swoją służbę podejmował działania zmierzające do zwiększenia potencjału ochrony przeciwpożarowej i efektywności działań tutejszej komendy oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łańcuckiego. W okresie niespełna dziesięciu lat wprowadził dwie jednostki OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego, zacieśnił współpracę z jednostkami OSP, skutkującą dużym zaangażowaniem w składaniu wniosków o pozyskiwanie środków na dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu, zacieśnił współpracę ze szkołami: klasą strażacką Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie oraz podstawowymi i średnimi w zakresie edukacji bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwpożarowej. Przyczynił się wymiany znacznej części wyeksploatowanego taboru samochodowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. W ciągu swojej komendantury przeprowadził modernizację pomieszczeń podziału bojowego, stanowiska kierowania, pomieszczeń biurowych i wiele innych prac remontowych znacząco poprawiając warunki lokalowe obiektów komendy. 
Zrealizował zadania związane z powstaniem na bazie tutejszej komendy Powiatowego Punktu Obsługi i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych. Był inicjatorem powstania pierwszej na terenie województwa podkarpackiego Sali edukacyjnej „Ognik.

W ciągu całej służby komendant Poterek dał się poznać jako dobry koordynator i organizator wielu akcji i przedsięwzięć, niejednokrotnie daleko wykraczających poza zakres przypisanych mu obowiązków
Warto wspomnieć o akcjach krwiodawstwa popularyzowanych wśród braci strażackiej powiatu łańcuckiego. 

Kończąc służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej sł. bryg. Roman Poterek pozostawił wspomnienie pracowitego, skromnego oraz oddanego służbie i ludziom strażaka.

Pan st. bryg. Roman Poterek w trakcie swej długoletniej służby został uhonorowany następującymi odznaczeniami i wyróżnieniami:

- Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi,

- Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 

- Brązowym Medalem "Za Zasługi dla obronności kraju”.

- Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych. (2008 r.),

- Pochwałą Ministra Spraw Wewnętrznych za ofiarność i poświęcenie podczas wykonywania obowiązków służbowych w trakcie akcji gaszenia pożarów spowodowanych suszą (1992 r.),
- Pochwałą Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku za wzorową postawę i poświęcenie w akcji gaszenia groźnego pożaru na terenie zakładów chemicznych w Nowej Sarzynie (2008 r.).

Po odczytaniu rysu nastąpiło uroczyste zdanie obowiązków przez Komendanta w obecności pocztu sztandarowego, podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP. Po czym odczytano wyciąg z decyzji komendanta wojewódzkiego o powierzeniu pełnienia obowiązków komendanta powiatowego  PSP w Łańcucie bryg. Jackowi Rejmanowi. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście, którzy skierowali słowa życzeń i podziękowań dla odchodzącego jubilata. Następnie st. bryg. Roman Poterek podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólnie przepracowane lata służby oraz za długoletnią bardzo dobrze układającą się współpracę. Uroczystość zakończyło odprowadzenie kompanii honorowej i złożenie meldunku podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP.

opracowanie: sekc. Paweł Pieniążek, KP PSP Łańcut
zdjęcia: asp. sztab. Zdzisław Wójcik, KM PSP Przemyśl