Rada Powiatu Łańcuckiego obradowała w PCPR

28-05-2018

  W poniedziałek 28 maja 2018 r. Rada Powiatu Łańcuckiego udzieliła jednogłośnie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łańcuckiego za rok 2017. Radni obradowali na XXXVII sesji w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/26. Obiekty te zostały oddane w tym roku do użytku po zrealizowaniu projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pieczy zastępczej”.

  Podczas sesji Rada Powiatu zrealizowała porządek obrad i przyjęła następujące uchwały:

- w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łańcuckiego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017;

- w sprawie określenia rozmiaru udzielania obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łańcucki, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy karta nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa ogólnokształcącego w Powiecie Łańcuckim” oraz wniesienia wkładu własnego;

- w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Łańcuckiego;

- w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Łańcuckiego na dzień 31 grudnia 2017 r.;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/217/2018 RPŁ z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018;

- w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018;

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego;

- w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2018.

  Na sesji Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu od poprzedniej sesji oraz przedstawił prezentację  zrealizowanych powiatowych inwestycji w 2017 r. oraz aktualnego stanu ich realizacji.

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Łańcuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2017 przedstawił Robert Szajnar pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Korzystając z obecności władz Powiatu Łańcuckiego Joanna Dubiel-Sowa Dyrektor PCPR w Łańcucie przedstawiła informację odnośnie zrealizowanego projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury Powiatu Łańcuckiego na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie pieczy zastępczej” oraz oprowadziła gości po wyremontowanych obiektach.