Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

12-03-2019

W 2019 r. Powiat Łańcucki kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”  finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

  1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
  2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2019 r. w ramach  programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski:

  • za pośrednictwem portalu PFRON – Systemu Obsługi Wniosków https://sow.pfron.org.pl
  • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie pok. 8.
  • bądź listownie na adres siedziby realizatora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie (decyduje data stempla pocztowego)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie mieści się  przy ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut

W ramach modułu II programu wnioski można składać w dwóch cyklach:

  • 1-y cykl dotyczący roku szkolnego/akademickiego 2018/2019,

 od dnia 11.03.2019 r. do 31.03.2019 r.

  • 2-y cykl dotyczący roku szkolnego/akademickiego 2019/2020,

 od dnia 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ