Pracodawco,  przyjmij ucznia na staż lub praktykę, wykształć potencjalnego pracownika

09-05-2017

Powiat Łańcucki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę lub staż zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. "Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. 

Poszukiwani  są pracodawcy, którzy  chcą przyjąć ucznia na praktykę lub staż w miesiącach lipiec lub sierpień 2017 r., w następujących zawodach:

Zespół Szkół Nr 2 im. J. Kochanowskiego ul. Podzwierzyniec 41,37-100 Łańcut:
•    elektromechanik (13 uczniów)
•    technik informatyki (14 uczniów)
•    technik mechatronik (23 uczniów)

Zespół Szkół Nr 3 im. M. Kopernika, ul. Farna 10, 37-100 Łańcut:
•    technik ekonomista (13 uczniów)
•    technik handlowiec (4 uczniów)
•    technik organizacji reklamy (7 uczniów)
•    technik usług fryzjerskich (16 uczniów)

Zespół Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51, 37-100 Łańcut
•    technik architektury krajobrazu (1 uczeń)
•    technik geodeta (3 uczniów)
•    technik pojazdów samochodowych (5 uczniów)

Praktyka lub staż może odbywać się tylko i wyłącznie u pracodawcy. 

Realizacja praktyk zawodowych i staży zawodowych musi być zgodna z następującymi warunkami: 
•    w ramach projektu możliwa jest organizacja praktyk i stażu u pracodawców, z zastrzeżeniem że praktyki zawodowe organizowane są dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, a staże zawodowe dla uczniów techników; 
•    praktyki i staże będą realizowane w okresie wakacji szkolnych (lipiec lub sierpień 2017 r. ) w wymiarze  150 godzin; 
•    za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium;
•    praktyka zawodowa lub staż zawodowy będą realizowane na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę lub staż;
•    praktyka/staż odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy praktykantem/stażystą, 
a pracodawcą.
•    na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawarta zostanie  pisemna umowa pomiędzy pracodawcą, a Powiatem Łańcuckim określająca obowiązki stron.

Obowiązki podmiotu przyjmującego na staż lub praktykę:
•    zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne. Zapewnia urządzenia 
i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia, 
•    szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy,
•    sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu,
•    monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez praktykanta lub stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela praktykantowi lub stażyście informacji zwrotnej,
•    wydaje praktykantowi lub stażyście – niezwłocznie po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego – dokument potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. 

Każdy praktykant lub stażysta musi mieć przydzielonego opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Opiekun praktykanta lub stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego ucznia na praktykę lub staż. 

Do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w szczególności: 
•    diagnoza kompetencji i kwalifikacji praktykanta lub stażysty (we współpracy z nauczycielem), 
•    określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy z nauczycielem),
•    udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu zawodowego,
•    nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. 

Pracodawca, który przyjmie ucznia na staż lub praktykę może otrzymać refundację kosztów wynagrodzenia opiekunka praktykanta/stażysty  w wysokości: 
•    refundacji pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych 
z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów, 
•    refundacji pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów),  
•    refundacji pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu; 

Pracodawca może również otrzymać zwrot wcześniej uzgodnionych kosztów związanych z odbywaniem praktyki lub stażu przez ucznia.  
Pracodawców zainteresowanych przyjęciem ucznia na staż lub praktykę, prosi się o kontakt z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych – Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut tel. 172256999, e-mail:fundusze@o2.pl.