Nieodpłatne scalenie gruntów

08-11-2017

  Starosta Łańcucki informuje rolników, że istniej możliwość przeprowadzenia nieodpłatnie postępowania scaleniowego na terenie powiatu łańcuckiego. Osoby zainteresowany powinny w tej sprawie zgłaszać się pisemnie do właściwego wójta gminy na terenie, której znajdują się grunty rolne przeznaczone do scalenia.

  Procedurę scaleń gruntów reguluje ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2014 r., poz. 700).

  Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

  Scalenie gruntów ma na celu przede wszystkim poprawę warsztatu pracy rolnika poprzez:

1) racjonalne ukształtowanie gruntów poszczególnych gospodarstw rolnych, umożliwiające mechaniczną uprawę pól;

2) wytyczenie i urządzenie sieci dróg dojazdowych do pól;

3) przybliżenie gruntów do siedliska;

4) przeniesienie gruntów różniczan do ich wsi macierzystych;

5) zmniejszenie liczby działek w poszczególnych gospodarstwach, przez co powiększa się średnia powierzchnia tych działek;

6) dostosowanie granic działek do dróg, rowów oraz rzeźby terenu;

7) poprawienie struktury obszarowej gospodarstwa poprzez ich powiększenie za dopłaty pieniężne, bez potrzeb zawierania umów notarialnych. Ma to szczególne znaczenie dla młodych rolników, chcących powiększyć i modernizować swoje gospodarstwo jeżeli istnieją grunty państwowe i komunalne przewidziane do sprzedaży, albo gdy na terenie scalanej wsi znajdują się rolnicy, którzy ze względu na wiek lub z innych powodów pragną pomniejszyć lub zlikwidować gospodarstwo;

8) możliwość zniesienia współwłasności (bez udziału sądu);

9) uregulowanie na koszt państwa stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia poprzez założenie ksiąg wieczystych;

10) powstanie nowego stanu prawnego granic, przez co nie potrzeba będzie drogich i pracochłonnych rozgraniczeń.

Procedura scalenia gruntów i koszty

  Postępowanie scaleniowe prowadzi starosta, które może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Wszczęcie postępowania scaleniowego następuje w drodze postanowienia właściwego starosty.

  Prace scaleniowe koordynuje i wykonuje samorząd województwa (Marszałek Województwa Podkarpackiego) przy pomocy Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.

  Koszty prac scaleniowych pokrywane są ze środków budżetu państwa i środków unijnych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenia gruntów”, obecnie scalenia gruntów wykonywane będą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach PROW jest przewidziana kwota na prace scaleniowe ok 800 euro na hektar, natomiast na zagospodarowanie poscaleniowe terenu jest zaplanowano kwota 2000 euro na hektar. W wyniku przeprowadzonego scalenia gruntów każdy uczestnik scalenia otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane. Za równą wartość szacunkową uważa się również wartość o różnicy nieprzekraczającej 3%.

  W przypadku niemożności wydzielenia gruntów o równej wartości szacunkowej stosuje się dopłaty pieniężne, które przysługują za różnicę wartości szacunkowej przekraczającej 3%. Wysokość dopłat ustala się według cen przyjętych przy szacowaniu gruntów objętych scaleniem. Dopłaty uczestnikom scalenia wypłacane są ze środków powiatu jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia gruntów.

  Jeżeli liczba uczestników scalenia przekracza 10 osób, postępowanie scaleniowe prowadzi się z udziałem rady uczestników scalenia w składzie 3-12 osób, jako społecznego organu doradczego, wybieranego i odwoływanego przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem.

  Grunty objęte scaleniem szacuje oraz opracowuje projekt scalenia upoważniony przez starostę geodeta projektant, przy udziale powołanej przez ten organ komisji pełniącej funkcje doradcze, w skład której wchodzi również w całości rada uczestników scalenia.

  O terminach zebrań uczestników scalenia (odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania, wybór rady uczestników scalenia, podjęcie uchwały w sprawie zasad szacunku gruntów, wyłożenie do publicznego wglądu szacunku gruntów, okazania projektu scalenia gruntów) starosta zawiadamia uczestników postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

  Projekt scalenia wyznacza się na gruncie i okazuje uczestnikom scalenia, którzy w terminie 14 dni od dnia okazania projektu scalenia mogą zgłaszać na piśmie staroście zastrzeżenia do tego projektu. Zastrzeżenia rozpatruje starosta, po zasięgnięciu opinii komisji pełniącej funkcje doradcze.

  Zatwierdzenie projektu scalenia następuję w drodze decyzji wydanej przez Starostę. Decyzję o zatwierdzeniu projektu scalenia podaje się do publicznej wiadomości przez jej odczytanie na zebraniu uczestników scalenia, a ponadto przez jej wywieszenie na okres 14 dni w lokalach urzędów gmin, na których terenie są położone scalane grunty oraz tablicach ogłoszeń we wsiach wchodzących w obszar scalenia.

  Wprowadzenie uczestników scalenia w posiadanie wydzielonych gruntów następuje na zebraniu uczestników zwołanym przez starostę. Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania. Termin ten jest także skuteczny wobec uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

Nabór wniosków

  Postępowanie scaleniowe może być wszczęte na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia, lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia. Jeżeli będzie spełniony powyższy warunek Starosta Łańcucki wystąpi do Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie o przygotowanie „Założeń do Projektu Scalenia”, a następnie wystąpi o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów wystąpi do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na scalenia gruntów.

Bogdan Drożdż Geodeta Powiatowy w Starostwie Powiatowym w Łańcucie