Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddziału terenowego w Rzeszowie

12-01-2018

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160), na mocy której powołanych zostało  9 odrębnych funduszy promocji.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy, zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających.

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy i producenci dokonujący wpłat na fundusze promocji zobowiązani są do zarejestrowania się w Ewidencji Producentów prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Biurach Powiatowych. Stąd też koniecznym jest wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego, który udostępniony jest na stronie KOWR pod adresem www.kowr.gov.pl

Szczegółowe informacje o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych jak również druk deklaracji wpłat na fundusze są dostępne na podanej wyżej stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.