2018 Rokiem Harcerstwa Ziemi Łańcuckiej

30-01-2018

W dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Powiatu Łańcuckiego podjęła uchwałę o ustanowieniu Roku 2018 "Rokiem Harcerstwa Ziemi Łańcuckiej".

1. Ustanawia się rok 2018 „Rokiem Harcerstwa Ziemi Łańcuckiej”, aby wyrazić uznanie dla działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości demokratycznych, niepodległościowych oraz zasad moralnych promowanych przez harcerstwo, a także wkładu organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń Polaków, w tym mieszkańców naszego powiatu.

2. Wyraża się uznanie dla działalności ruchu skautowego i harcerskiego na terenie Ziemi Łańcuckiej, którego działalność została zapoczątkowana powstaniem pierwszej drużyny skautowej w 1912 r. w Cesarsko-Królewskim Gimnazjum Realnym w Łańcucie.

3. W 2018 r. przypada 100. rocznica powstania Związku Harcerstwa Polskiego, działającego zgodnie z zasadami, celami i metodami skautowymi wprowadzonymi przez gen. Roberta Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego. Harcerze, w tym także wychowankowie łańcuckich drużyn skautowych i harcerskich, włączyli się aktywnie w działania zmierzające do odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. oraz walki o granice Państwa Polskiego. Kolejne pokolenia harcerzy brały udział w walce zbrojnej okresu II wojny światowej, tworzeniu ruchu oporu i struktur Polskiego Państwa Podziemnego, w tym na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Szarych Szeregów.

4. Na terenie Ziemi Łańcuckiej dzieło założycieli polskiego harcerstwa kontynuują Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Organizacje te wychowują młode pokolenia w duchu służby Bogu i Polsce oraz chętnej pomocy bliźnim. Działające na terenie powiatu łańcuckiego organizacje harcerskie wychowały wiele pokoleń odpowiedzialnych i świadomych obywateli, dla których naturalną postawą jest gotowość do działania i służby na rzecz państwa, lokalnej społeczności i drugiego człowieka. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc, tym także w czasie klęsk żywiołowych.

5. Obchody Roku Harcerstwa Ziemi Łańcuckiej są okazją do przypomnienia ponad stuletniego dorobku ruchu harcerskiego oraz uznaniem dla pracy drużynowych bezinteresownie pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przyczyni się także do rozpropagowania aktualnej działalności organizacji harcerskich na terenie powiatu łańcuckiego oraz ideałów i zasad, które leżą u podstaw harcerskiego etosu.